عصر برق, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (41-43)

عنوان : ( دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند )

نویسندگان: فاطمه دبوری فریمانی , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند فعلی و آیندهی تغییرات در شبکه های توزیع برق، به گونهای است که به نظر میرسد رویکرد معمول بهره برداری، به تنهایی قادر به پاسخگویی بهینه به نیازهای شبکه نباشد. از جمله ی این تغییرات میتوان به افزایش حساسیت بار نسبت به تغییرات قیمت، افزایش روز افزون نفوذ منابع تولید پراکندهی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، حضور خودروهای برقی در شبکه و هوشمند شدن فرآیندهای کنترل در بهره برداری از شبکه اشاره کرد. ماهیت تصادفی تولید و مصرف انرژی این منابع، در روش فعلی بهره برداری، یک چالش محسوب می شود. در صورت تغییر رویکرد بهره برداری در مورد این منابع، نه تنها این ویژگی به عنوان یک چالش تلقی نمیشود، بلکه به صورت بهینه حل خواهد شد. در رویکرد فعلی بهره برداری که آن را دیسپچ تولید مینامند، جهت تعادل تولید و مصرف، فرآیند بهره برداری به گونه ای طراحی شده است که تولید، انرژی الکتریکی بار را دنبال کند. این رویکرد کلی میتواند تا حدی اصلاح شده و در سطح بهره برداری از شبکه ی توزیع اتخاذ گردد. در این راستا، ایده ی کلی دیسپچ تقاضا، برای بهره برداری از چنین منابعی مطرح شده است. هدف اصلی این مقاله، مدلسازی و اجرای دیسپچ تقاضا در سطح یک ریزشبکه ی هوشمند است.

کلمات کلیدی

, دیسپچ تقاضا , ریز شبکه هوشمند , مصرف کننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086323,
author = {دبوری فریمانی, فاطمه and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند},
journal = {عصر برق},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2588-3828},
pages = {41--43},
numpages = {2},
keywords = {دیسپچ تقاضا ، ریز شبکه هوشمند ، مصرف کننده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند
%A دبوری فریمانی, فاطمه
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J عصر برق
%@ 2588-3828
%D 2014

[Download]