پژوهش در ورزش تربیتی, سال (2021-9)

عنوان : ( تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران )

نویسندگان: محبوبه اللهیاری , زهرا سادات میرزازاده , محمد کشتی دار , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر تبیین عوامل مؤثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران بود. از نظر هدف این پژوهش کاربردی و از منظر متغیرها یک پژوهش آمیخته است که در دو مرحله انجام شد. ابتدا توسط نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر به شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها پرداخته شد و در مرحله بعدی با روش دیمتل فازی اولویت بندی عوامل انجام شد. خبرگان حوزه مدیریت سازمانی در ورزش، مدیران و معاونان حال یا سابق ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور و اساتید مدیریت ورزشی که مطالعاتی در زمینه تحقیق داشتند؛ جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. در مجموع 16 مصاحبه به صورت سوالات باز و عمیق انجام شد تا داده‌ها به اشباع نظری رسیدند. در بخش دیمتل فازی، ضرورت وجود گویه‌ها با شاخص روایی محتوا و بر اساس نظر 8 نفر از خبرگان تعیین شد. تحلیل ها در محیط نرم‌افزار اکسل انجام گرفت. یافته ها نشان داد از 11 مقوله اصلی شناسایی‌شده توسط رویکرد گلیزر، شش مقوله ارکان جهت ساز، ساختار فکری، انعطاف و جامعیت ساختار، منابع مالی و سرمایه ای، حکم رانی مطلوب و زیرساخت فیزیکی به عنوان عوامل تأثیرگذار و پنج مؤلفه تشکل های دانشجویی، منابع انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل تکنولوژیکی و شبکه های ارتباطی به عنوان عوامل اثرپذیر شناسایی شدند. به نظر می رسد ساختار تربیت‌بدنی فوق برنامه دانشگاه ها بایستی از سوی برنامه ریزان ستادی بازمهندسی شود و در این بازنگری به عوامل تأثیرگذار توجه اساسی شده و آنان را در اولویت قرار دهند.

کلمات کلیدی

, ورزش دانشجویی, ساختار سازمانی, اداره تربیت بدنی دانشگاه, دیمتل فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086328,
author = {اللهیاری, محبوبه and میرزازاده, زهرا سادات and کشتی دار, محمد and ملک زاده, غلامرضا},
title = {تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2021},
month = {September},
issn = {2538-2721},
keywords = {ورزش دانشجویی، ساختار سازمانی، اداره تربیت بدنی دانشگاه، دیمتل فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران
%A اللهیاری, محبوبه
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A کشتی دار, محمد
%A ملک زاده, غلامرضا
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2021

[Download]