دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (14), شماره (1), سال (2022-5) , صفحات (94-105)

عنوان : ( Determining the Effective Factors on Reviewing Appropriate Organizational Structure for Physical Education Organizations in Iranian Universities of Medical Sciences )

نویسندگان: محبوبه اللهیاری , زهرا سادات میرزازاده , محمد کشتی دار , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در عصر حاضر، سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف خود و تامین نیاز مشتریان، باید به ساختارهای پویا و سازگار با شرایط پیرامون خود روی بیاورند. هدف تحقیق حاضر تعیین عوامل موثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بود. روش کار: این تحقیق از نظر هدف، تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی بود. از حیث مبانی فلسفی در زمره پارادایم عمل‌گرایی و از منظر متغیرها یک پژوهش کیفی است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده خبرگان حوزه مدیریت سازمانی در ورزش و مدیران و معاونان حال یا سابق تربیت‌بدنی دانشگاه‌های وزارت بهداست کشور بود. روش نمونه‌گیری به صورت نظری بود. در مجموع 13 مصاحبه به صورت سوالات باز و عمیق انجام شد تا داده‌ها به اشباع نظری رسیدند. یافته ها: یافته‌ها نشان داد 11 مضمون اصلی وجود دارد که شامل ارکان جهت‌ساز، حکم‌رانی مطلوب، عوامل تکنولوژی، منابع انسانی، منابع مالی و سرمایه‌ای، زیرساخت‌های فیزیکی، ساختار فکری، تشکل‌های دانشجویی، شبکه‌های ارتباطی، عوامل فرهنگی و انعطاف و جامعیت ساختار بود. نتیجه گیری: با عنایت به یافته‌های تحقیق، بنظر می‌رسد ساختار تشکیلات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی بایستی از سوی برنامه‌ریزان ستادی در دانشگاه‌ها باز طراحی شود و در این بازنگری توجه اساسی به عوامل تاثیرگذار در اولویت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, پدیدارشناسی, ساختار سازمانی, تشکیلات تربیت بدنی, دانشگاه‌های علوم پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086329,
author = {اللهیاری, محبوبه and میرزازاده, زهرا سادات and کشتی دار, محمد and ملک زاده, غلامرضا},
title = {Determining the Effective Factors on Reviewing Appropriate Organizational Structure for Physical Education Organizations in Iranian Universities of Medical Sciences},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2022},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-8698},
pages = {94--105},
numpages = {11},
keywords = {پدیدارشناسی، ساختار سازمانی، تشکیلات تربیت بدنی، دانشگاه‌های علوم پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Determining the Effective Factors on Reviewing Appropriate Organizational Structure for Physical Education Organizations in Iranian Universities of Medical Sciences
%A اللهیاری, محبوبه
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A کشتی دار, محمد
%A ملک زاده, غلامرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8698
%D 2022

[Download]