مدیریت ورزشی, سال (2021-9)

عنوان : ( ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار )

نویسندگان: مسعود آقایی , زهرا سادات میرزازاده , مهدی طالب پور , سیدمرتضی عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش توسعه پایدار بر تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار انجام شد. جامعه آماری پژوهش اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بود که طبق فرمول حجم نمونه کوکران جوامع نامحدود تعداد 385 کارآفرین ورزشی به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد که پس از توزیع، 361 پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده شد. شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با محوریت سه مولفه اهداف کارآفرینی ورزشی (هفت زیرمولفه)، توسعه پایدار (شش زیرمولفه) و تجربه کسب و کار (دو زیرمولفه) بود که روایی محتوایی آن توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی به تائید رسید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد سنجش قرار گرفت. از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه 2 استفاده شد. نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعه پایدار به تجربه کسب و کار با ضریب اثر (626/0) بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر توسعه پایدار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (515/0) در رده بعدی قرار داشت و مسیر تجربه کسب و کار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (425/0) کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. در یک نتیجه گری کلی باید بیان کرد توسعه امری است مستمر که جنبه های مختلفی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و غیره را در بر می گیرد. پس جامع نگری یکی از ویژگی های توسعه می باشد. از این رو مشخص است کارآفرینی به وسیله توسعه پایدار است که عملیاتی می شود و می تواند نقش اصلی را به عهده بگیرد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی ورزشی, توسعه پایدار, کارآفرینی ورزشی, تجربه کسب و کار, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086330,
author = {آقایی, مسعود and میرزازاده, زهرا سادات and طالب پور, مهدی and عظیم زاده, سیدمرتضی},
title = {ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2021},
month = {September},
issn = {2008-9341},
keywords = {بازاریابی ورزشی، توسعه پایدار، کارآفرینی ورزشی، تجربه کسب و کار، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار
%A آقایی, مسعود
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A طالب پور, مهدی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2021

[Download]