مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, دوره (8), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (61-70)

عنوان : ( ارائه مدل آسیب شناسی سرمایه های انسانی فدراسیون فوتبال ایران )

نویسندگان: کیانوش شجیع , مهدی طالب پور , محمد علیمردانی , مصطفی اسکندری تربقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل آسیب‌شناسی وضعیت سرمایه انسانی فدراسیون فوتبال ایران به روش تحلیل سه‌شاخگی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی- پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری کلیه کارمندان فدراسیون فوتبال ایران در سطوح مختلف اجرایی، میانی و عالی بود (283= N) که نظر به اهداف پژوهش از سرشماری جهت نمونه گیری استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه آسیب‌شناسی مولفه های استراتژیک سرمایه انسانی اسفندیاری و همکاران (1389) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمونهای تی تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش به ترتیب بیانگر اهمیت بیشتر ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه ای در ایجاد آسیب های سرمایه انسانی بود. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان می دهد با توجه به اهمیت بیشتر ابعاد ساختاری و زمینه ای و وضع نامطلوب غالب مولفه های این ابعاد، فدراسیون فوتبال ایران نیازمند بازبینی در ابعاد ساختاری و زمینه ای و اقدام فوری جهت جلوگیری از آسیب زایی این مولفه ها در راستای بهبود وضع سرمایه انسانی خویش می باشند.

کلمات کلیدی

آسیب‌شناسی مولفه‌های استراتژیک سرمایه انسانی سه‌شاخگی فدراسیون فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086375,
author = {شجیع, کیانوش and طالب پور, مهدی and محمد علیمردانی and اسکندری تربقان, مصطفی},
title = {ارائه مدل آسیب شناسی سرمایه های انسانی فدراسیون فوتبال ایران},
journal = {مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش},
year = {2021},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-1758},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {آسیب‌شناسی مولفه‌های استراتژیک سرمایه انسانی سه‌شاخگی فدراسیون فوتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل آسیب شناسی سرمایه های انسانی فدراسیون فوتبال ایران
%A شجیع, کیانوش
%A طالب پور, مهدی
%A محمد علیمردانی
%A اسکندری تربقان, مصطفی
%J مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
%@ 2383-1758
%D 2021

[Download]