تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (18), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (1-39)

عنوان : ( تحلیل مقصود از معنی در معناشناسی قران )

نویسندگان: سمانه ابریشمی , محمدحسن رستمی , حسن نقی زاده , صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معناشناسی قرآن، تفسیر موضوعی روشمندی است که اگر منطبق بر مبانی قرآنی صورت بگیرد، قادر است معنای الفاظ را در جهان بینی خالق هستی به بشر عرضه دارد و فرهنگ الهی را تبیین نماید. اما پیش از هر اقدامی باید مراد از «معنی» در معناشناسی قرآن معلوم گردد. در این پژوهش، به منظور دست یافتن به تعریفی پدیدارشناسی از «معنی» در معناشناسی قرآن، به بررسی تعریف معنی، مفهوم، مصداق، معناشناسی و کاربردشناسی پرداخته شده است. همچنین با توجه به تأثیر کاربردشناسی در تعریف «معنی» مدنظر، ویژگی های مؤثر متکلم و مخاطب قرآن در تعریف «معنی»، مشخص گردیده است. علاوه بر این، تحلیلی از پاره ای نظریات اندیشمندان مسلمان در باب معنایی که لفظ بر آن تعلق می گیرد، و در تعیین معنای «معنی» و در نهایت گزینش روش مناسب، اثرگذار است، ارائه گشته و با بهره گیری از «اصل بدن مندی» در نقد نظریه «روح معنا»، مجازی بودن تعلق لفظ بر معانی عوالم علوی، اثبات و قابلیت مکاتب معناشناسی در بررسی معانی قرآنی نشان داده شده است. در پایان، با ارائه خصوصیاتی که «معنی» در معناشناسی قرآن باید دارا باشد، برتری مکتب شناختی در تحلیل مفردات قرآنی به اثبات رسیده و با توجه به تعریف «معنی» در این مکتب، برخی ویژگی های دیگر معنی قرآنی، بیان گردیده است.

کلمات کلیدی

, معناشناسی, قرآن, مکتب شناختی, بدن مندی, روح معنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086392,
author = {ابریشمی, سمانه and رستمی, محمدحسن and نقی زاده, حسن and اکبری, صاحبعلی},
title = {تحلیل مقصود از معنی در معناشناسی قران},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2021},
volume = {18},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-2681},
pages = {1--39},
numpages = {38},
keywords = {معناشناسی، قرآن، مکتب شناختی، بدن مندی، روح معنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مقصود از معنی در معناشناسی قران
%A ابریشمی, سمانه
%A رستمی, محمدحسن
%A نقی زاده, حسن
%A اکبری, صاحبعلی
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2021

[Download]