دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2021-09-05

Title : ( مطالعه تاثیر عصاره های مختلف درختان بر رشد میسلیوم قارچ دارویی گانودرما )

Authors: Giti Hassanpourfard , Majid Azizi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

گانودرما یک قارچ دارویی با نام علمیو کاربردهای تاریخی طولانی در زمینهی اهداف دارویی دارد. تاریخ استفاده از این قارچ حداقل به 4 هزار سال قبل برمیگردد. اینقارچ در جنوب شرق آسیا سابقه طولانی داشته و اخیرا تولید آن در کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بهمنظور انتخاب بهترینتراشه جهت تهیه کمپوست مورد نیاز برای پرورش این قارچ، آزمایشی با چهار تیمار شامل عصاره تراشههای چوب درختان کاج،سپیدار، توت و گردو با سه تکرار انجام شد. از تراشههای مورد نظر عصاره آبی تهیه گردید و باقیمانده عصاره خشک آنها محاسبه20 و 50 میلیگرم در میلیلیتر تهیه شد و پرگنههایی از محیط مادری در آن کشت گردید ، شد. سپس از هر عصاره غلظتهای 10و در دمای 29 درجه آنکوبه شد. سپس رشد روزانه میسسلیومها اندازهگیری گردید و با استفاده از فرمول ماگویر سرعت رشد میسلیوممحاسبه شد. همچنین وضعیت رشد میسلیومها با استفاده از تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. نتایج نشان داد کهبهترین تراشه به منظور تهیه کمپوست قارچ تراشه چوب توت بوده و عصاره تراشه گردو ر غلظت 50 میلیگرم در یلیلیتر منجر بهکاهش

Keywords

, تراشههای چوب, ضایعات کشاورزی, قارچهای دارویی, کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086393,
author = {Hassanpourfard, Giti and Azizi, Majid},
title = {مطالعه تاثیر عصاره های مختلف درختان بر رشد میسلیوم قارچ دارویی گانودرما},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2021},
location = {رفسنجان, IRAN},
keywords = {تراشههای چوب، ضایعات کشاورزی، قارچهای دارویی، کمپوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر عصاره های مختلف درختان بر رشد میسلیوم قارچ دارویی گانودرما
%A Hassanpourfard, Giti
%A Azizi, Majid
%J دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2021

[Download]