مطالعات روان شناسی ورزشی, سال (2021-4)

عنوان : ( رواسنجی پرسشنامه‌ی خُرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران )

نویسندگان: بهادر عزیزی , مسعود آقایی , مهدی طالب پور , میعاد خدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر، رواسنجی پرسشنامه‌ی خرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران بود. از این‌رو، با توجه به ماهیت پژوهش، تعیین گردید که تعداد 12 نفر در ازای هر گویه برای پاسخ‌دهی به پرسشنامه‌ها انتخاب گردد که بر این اساس، 456 پرسشنامه در میان بازیکنان توزیع و در نهایت 325 پرسشنامه به‌صورت تکمیل‌شده به دست آمد و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای استاندارد استفاده شد که جهت روایی سنجی آن در جامعه‌ی موردنظر، به فارسی ترجمه و مورد تحلیل قرار گرفت. به‌منظور تائید روایی ابزار نیز از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات از مقدار مبنا بالاتر و مدل پژوهش از برازش معناداری برخوردار است. در نهایت، نتایج پژوهش بیانگر این است که پرسشنامه‌ی خرافه‌پرستی در ورزش، قابلیت اجرا و استفاده در ورزش کشور ایران را داشته و می‌توان از آن در سایر جوامع غیر بالینی ورزشی به‌عنوان یک ابزار پژوهشی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

آیین تیمی خرافه‌پرستی دعا و عبادت فوتبال فوتسال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086409,
author = {عزیزی, بهادر and آقایی, مسعود and طالب پور, مهدی and میعاد خدری},
title = {رواسنجی پرسشنامه‌ی خُرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2021},
month = {April},
issn = {2345-2978},
keywords = {آیین تیمی خرافه‌پرستی دعا و عبادت فوتبال فوتسال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رواسنجی پرسشنامه‌ی خُرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران
%A عزیزی, بهادر
%A آقایی, مسعود
%A طالب پور, مهدی
%A میعاد خدری
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2345-2978
%D 2021

[Download]