مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند, دوره (10), شماره (37), سال (2021-9)

عنوان : ( آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع )

نویسندگان: حمید بکامیری , محمد مهرآیین , علیرضا پویا , حسین شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر ضمن شناسایی مهمترین شاخص‌های کلیدی مؤثر بر صنعت بانکداری، به دنبال ترسیم وضعیت بانکداری ایران در آینده می‌باشد. در این پژوهش از برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو و ماتریس تاثیر متقاطع استفاده شده است. در میان تمامی عوامل شناسایی شده، 29 عامل کلیدی موثر بر آینده این صنعت از طریق تحلیل سلسه مراتبی فازی انتخاب و سپس با تحلیل ماتریس تاثیر متقاطع ماهیت و نحوه اثرگذاری هریک از این عوامل بر صنعت بانکداری مشخص و در ادامه از روش تحلیل بالانس اثرات متقابل برای سناریونویسی استفاده شد. براین اساس از میان کل سناریوی‌های ترکیبی، سناریوهای محتمل قوی با استفاده از خوشه‌بندی کی مودز در 5 دسته کلی خوشه‌بندی شدند. در پایان نیز 4 سناریو شامل خوشبینانه برای بانک، تحول صنعت بانکی، شرایط تورمی و تحریم شناسایی شدند. بر این اساس امکان برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی برای بانک کشاورزی مبتنی بر تحلیل عدم قطعیت‌های پیش‌روی برای هریک از سناریوها مهیا شد.

کلمات کلیدی

صنعت بانکی برنامه ریزی مبتنی بر سناریو آینده نگاری ماتریس تاثیرات متقاطع تحلیل ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086438,
author = {حمید بکامیری and مهرآیین, محمد and پویا, علیرضا and حسین شریف},
title = {آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع},
journal = {مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند},
year = {2021},
volume = {10},
number = {37},
month = {September},
issn = {1735-112x},
keywords = {صنعت بانکی برنامه ریزی مبتنی بر سناریو آینده نگاری ماتریس تاثیرات متقاطع تحلیل ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع
%A حمید بکامیری
%A مهرآیین, محمد
%A پویا, علیرضا
%A حسین شریف
%J مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
%@ 1735-112x
%D 2021

[Download]