اقتصاد کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2020-8) , صفحات (113-129)

عنوان : ( تاثیر فناوری اینترنت اشیاء بر عملکرد بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین محصول راهبردی گندم )

نویسندگان: محسن رجب زاده , شعبان الهی , علیرضا حسن زاده , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنجیره تأمین گندم همواره یکی از با اهمیت‌ترین مباحث مدیریتی در زمان‌های مختلف بوده است. آنچه که زنجیره تأمین این محصول را متمایز می‌کند اهمیت عواملی همچون احتمال به مخاطره افتادن سلامت و کیفیت گندم و همچنین حجم بالای هدر رفت آن به ویژه در بخش ذخیره‌سازی است. برخی از پژوهشگران عقیده دارند که اینترنت اشیاء را می‌توان به عنوان یکی از بهترین راهکارهای موجود برای حل مسائل زنجیره تأمین کشاورزی در نظر گرفت. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم صورت گرفته است. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه از 54 شرکت خصوصی و دولتی فعال در حوزه ذخیره‌سازی گندم در استان خراسان رضوی در سال 1399 فراهم شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی، آزمون ویلکاکسون تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تأمین گندم می‌تواند پیامدهای مثبت متعددی در حوزه‌های اقتصادی، عملکردی و بازاریابی به همراه داشته باشد و روی کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد، حفظ کیفیت، بهبود نظارت و افزایش رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد. همچنین، یافته‌های این مطالعه نشان داد که افزایش درآمد با میانگین 52/3 مهمترین تاثیر بکارگیری اینترنت اشیاء محسوب می‌شود و پس از آن به ترتیب حفظ کیفیت گندم و رضایت مشتریان (06/3)، بهبود نظارت (71/2) و کاهش هزینه‌ها (70/2) در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلمات کلیدی

فناوری اطلاعات اینترنت اشیاء افزایش درآمد زنجیره تأمین کشاورزی استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086441,
author = {محسن رجب زاده and شعبان الهی and علیرضا حسن زاده and مهرآیین, محمد},
title = {تاثیر فناوری اینترنت اشیاء بر عملکرد بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین محصول راهبردی گندم},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2020},
volume = {14},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-5524},
pages = {113--129},
numpages = {16},
keywords = {فناوری اطلاعات اینترنت اشیاء افزایش درآمد زنجیره تأمین کشاورزی استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فناوری اینترنت اشیاء بر عملکرد بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین محصول راهبردی گندم
%A محسن رجب زاده
%A شعبان الهی
%A علیرضا حسن زاده
%A مهرآیین, محمد
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2020

[Download]