تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (22), شماره (66), سال (2022-11) , صفحات (241-269)

عنوان : ( بررسی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی موثر بر قدرت ملی کشورها )

نویسندگان: ریحانه صالح آبادی , محمد رضا حافظ نیا , سیدهادی زرقانی , سیروس احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدرت ملی حاصل جمع جبری عوامل مثبت و منفی فراوانی است که از سرچشمه­ها و منابع متعددی تشکیل شده است. یکی از منابع مهم قدرت ملی در جهان امروز که در دوره بعد از جنگ سرد اهمیت بسزایی یافت قدرت اقتصادی می­باشد؛ که خود بستر ساز امور روبنایی دیگر مانند قدرت سیاسی، نظامی و ... محسوب می­گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و پژوهش میدانی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم­ترین متغیرهای و شاخص­های شکل دهنده به قدرت اقتصادی کشورها کدام­ها هستند؟ یافته­های تحقیق با بررسی اسناد کتابخانه­ای نشان می­دهد که چهار مولفه اصلی قدرت اقتصادی شامل امور زیربنایی، مبادله تولید، سطح تولید و منابع مالی می­توانند بر قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند. در این بین 61متغیر مرتبط با مولفه­های چهارگانه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت جهت اندازه گیری میزان اهمیت هر یکی از این متغیرها در اختیار صاحب نظران داخلی قرار گرفت. بر این اساس زیرساخت­های اقتصادی، صادرات تکنولوژی سطح بالا، واردات مواد غذایی و ذخایر ارزی بین­المللی دارای بیشترین درجه اهمیت بودند. و از سویی دیگر متغیرهایی ازجمله سهم فقیرنشینان در مصرف درآمد ملی، رقابت اقتصادی، مالکیت خارجی و هزینه­های تجاری جرائم خشونت آمیز دارای کمترین درجه اهمیت بودند. در نهایت می­توان بیان نمود کشورها برای رسیدن به اهداف و منافع ملی خود ناگزیر هستند به عوامل و متغیرهای قدرت آفرین در بعد اقتصادی توجه داشته باشند.

کلمات کلیدی

, قدرت ملی, قدرت اقتصادی, سنجش, ارزیابی, ژئوپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086452,
author = {ریحانه صالح آبادی and محمد رضا حافظ نیا and زرقانی, سیدهادی and سیروس احمدی},
title = {بررسی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی موثر بر قدرت ملی کشورها},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2022},
volume = {22},
number = {66},
month = {November},
issn = {2228-7736},
pages = {241--269},
numpages = {28},
keywords = {قدرت ملی، قدرت اقتصادی، سنجش، ارزیابی، ژئوپلیتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی موثر بر قدرت ملی کشورها
%A ریحانه صالح آبادی
%A محمد رضا حافظ نیا
%A زرقانی, سیدهادی
%A سیروس احمدی
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2022

[Download]