پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (37), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (59-82)

عنوان : ( اینترنت اشیا در مدیریت زنجیر ه تأمین: مروری نظام مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی )

نویسندگان: محسن رجب زاده , شعبان الهی , علیرضا حسن زاده , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سا لهای اخیر تعداد مقال ههایی که فناوری اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین را مورد مطالعه قرار داده اند، ب هسرعت رشد کرده است. در پژوهش حاضر تاش م یشود با مرور نظا ممند ادبیات مرتبط، مطالع ههایی که در این حوزه انجام شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و ضمن شناسایی شکا فهای نظری موجود، مسیرهای پژوهشی آینده در این زمینه معرفی شود. در این مقاله با استفاده از روش مرور نظا ممند و رویکرد قیف پارادایمی به جم عآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته م یشود. روش مرور نظام مند شیوه ای معتبر برای پژوهش است که بسیاری از مقالات علمی استفاده از آن را توصیه م یکنند. با وجود این، باید توجه داشت که انتخاب معیارهای مشخص برای شمول و عدم شمول مقالات شناسای یشده می تواند باعث سوگیری شود که باید ب هعنوان محدودیت ذاتی روش مرور نظا ممند در نظر گرفته شود. تاکنون مطالع ههای متعددی در زمینه اینترنت اشیا و مدیریت زنجیره تأمین انجام شده است، اما هیچ دانش تلفیقی از ماهیت تکامل پژوه شها در این حوزه وجود ندارد تا با بررسی روند تحقیقات انجا مشده زمینه گسترش نظری ههای مطر حشده در این حوزه را فراهم آورد. در این مقاله تاش م یشود با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی، این شکاف پژوهشی پوشش داده شود. برای این منظور، پایگا ههای » فرانسیس اند تیلور « و » امرالد « ،» ساینس دایرکت « و پایگا ههای اطلاعاتی » اسکوپوس « استنادی جس توجو و از این طریق تعداد 209 مقاله پژوهشی شناسایی شد. پس از انجام غربالگری اولیه، تعداد 105 مقاله ب هدلیل عدم تطابق با معیارهای شمول کنار گذاشته شد و سرانجام، پس از غربالگری کیفی تعداد 36 مقاله جهت تحلیل و بررسی گزینش شد. نتایج حاصل از تحلیل 36 مقاله منتخب نشان م یدهد که بیشتر پژوه شها روی سطح 2 و 3 قیف پارادایمی تمرکز دارند و تنها دو مقاله در سطح اول قیف پارادایمی قرار م یگیرند و هیچ مطالعه ای در حوزه فرضی ههای عمیق )سطح چهارم( مشاهده نشد. بیشتر مطالعه ها از رو شهای کیفی برای گردآوری و تحلیل داد هها استفاده کرده بودند. همچنین، یافت هها نشان م یدهد که در پژوه شهای آینده م یتوان با استفاده از مشاهدات تجربی و تولید داده، کاو شهای بیشتر در زمینه اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین را مورد توجه قرار داد.

کلمات کلیدی

, اینترنت اشیا, مدیریت زنجیره تأمین, فناوری اطلاعات, مرور نظا ممند, قیف پارادایمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086470,
author = {محسن رجب زاده and شعبان الهی and علیرضا حسن زاده and مهرآیین, محمد},
title = {اینترنت اشیا در مدیریت زنجیر ه تأمین: مروری نظام مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2021},
volume = {37},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-8223},
pages = {59--82},
numpages = {23},
keywords = {اینترنت اشیا، مدیریت زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، مرور نظا ممند، قیف پارادایمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اینترنت اشیا در مدیریت زنجیر ه تأمین: مروری نظام مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی
%A محسن رجب زاده
%A شعبان الهی
%A علیرضا حسن زاده
%A مهرآیین, محمد
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2021

[Download]