مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (52), شماره (3), سال (2021-10) , صفحات (435-450)

عنوان : ( مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء )

نویسندگان: مرتضی کاشانی نژاد , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این تحقیق، مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل اولترافیلتراسیون شیر شتر در شرایط مختلف اختلاف فشار در عرض غشاء (80، 120 و160 کیلو پاسکال) و دما (20، 30 و ۴۰ درجه سلسیوس) توسط 6 مدل سینتیکی انجام شد و در نهایت مدل سینتیک هموگرافیک برای مدلسازی سینتیکی شار و مدل سینتیک نمایی برای مقاومت هیدرولیکی کل با توجه به معیارهای R2 و RMSE انتخاب و پارامترهای آن­ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس پارامترهای مدل سینتیک هموگرافیک نشان داد که اثر خطی اختلاف فشار بر کلیه پارامترهای مدل (شار اولیه (J0)، شار پایا (J∞)، زمان کاهش شار (1/b) و اندازه کاهش شار (a)) و اثر متقابل اختلاف فشار- دما در سطح 95 درصد بر J0 و 1/b نمونه­ها معنی‌دار بودند. نتایج آنالیز واریانس پارامترهای مدل سینتیک نمایی نیز نشان داد که اثر خطی اختلاف فشار بر کلیه پارامترهای مدل سینتیک نمایی (مقاومت اولیه (R0)، مقاومت پایا (R∞) و سرعت افزایش مقاومت (k)) در سطح 95 درصد معنی­دار بود. همچنین، اثر خطی دما و اثر متقابل اختلاف فشار- دما در سطح 95 درصد بر k نمونه­ها معنی‌دار بودند.

کلمات کلیدی

, اولترافیلتراسیون, شار, شیرشتر, مدلسازی سینتیکی, مقاومت هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086483,
author = {کاشانی نژاد, مرتضی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2021},
volume = {52},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4803},
pages = {435--450},
numpages = {15},
keywords = {اولترافیلتراسیون، شار، شیرشتر، مدلسازی سینتیکی، مقاومت هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء
%A کاشانی نژاد, مرتضی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2021

[Download]