مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (12), شماره (46), سال (2021-7) , صفحات (1-18)

عنوان : ( کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه )

نویسندگان: روح اله باقری , قاسم اسلامی , فرشاد قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیرگذاری سازمان‌ها بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان در بازارهای امروزی که رقابت بسیار زیاد است، یکی از موضوعات اصلی و چالشی برای سازمان‌ها محسوب می‌شود که بنگاه‌ها به منظور بقا باید نیازهای مشتریان را شناخته و شخصی‌سازی کنند و در سرمایه‌گذاری در بخش ارتباط با مشتری فعال عمل نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی چند سویه شامل بازاریابی رابطه‌مند و شخصی‌سازی بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان به‌واسطه قدرشناسی است. گردآوری داده‌ها از طریق توزیع 390 پرسشنامه در میان مشتریان رستوران‌های لوکس شهر مشهد صورت گرفت. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار AMOS انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بازاریابی رابطه‌مند و شخصی‌سازی بر قصد خرید مجدد مشتریان تأثیرگذار است؛ علاوه‌بر این، بازاریابی رابطه‌مند و شخصی‌سازی بر قدرشناشی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی‌گری قدر‌شناسی در رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و شخصی‌سازی با قصد خرید مجدد مشتریان مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

بازاریابی چند سویه شخصی‌سازی بازاریابی رابطه‌مند قدرشناسی قصد خرید مجدد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086487,
author = {باقری, روح اله and اسلامی, قاسم and فرشاد قادری},
title = {کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه},
journal = {مطالعات مدیریت راهبردی},
year = {2021},
volume = {12},
number = {46},
month = {July},
issn = {2228-6853},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {بازاریابی چند سویه شخصی‌سازی بازاریابی رابطه‌مند قدرشناسی قصد خرید مجدد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه
%A باقری, روح اله
%A اسلامی, قاسم
%A فرشاد قادری
%J مطالعات مدیریت راهبردی
%@ 2228-6853
%D 2021

[Download]