هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01

عنوان : ( بررسی تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر محتوای ترکیبات فنل و فلاونوئید پونه سای بینالودی ( Nepeta binaloudensis Jamzad ) )

نویسندگان: فاطمه سادات حسینی زهرائی , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پونهسای بینالودی گیاهی دارویی و بومی ایران است. این گیاه جزء گونههای کمیاب و در خطر انقراض است. به این منظور آزمایشی با هدف افزایش متابولیتهای ثانویه این گیاه با استفاده از الیسیتورهای متیلجاسمونات، کیتوزان، عصاره مخمر و سالسیلیک اسید در محیط گلخانه انجام شد. گیاهچههای حاصل از کشت بذر این گیاه در 36 گلدان به عنوان واحدهای آزمایشی کاشته شدند و 60 روز بعد تیمارهای الیسیتوری شامل محلول متیل جاسمونات در غلظت های 0 ، 1/0 و 5/0 موالر، محلول کیتوزان در غلظت های 0 ، 100 و 300 میلی گرم بر لیتر، محلول عصاره مخمر در غلظت های 0 ، 5/2 و 5 گرم بر لیتر و محلول سالیسیلیک اسید در غلظت های 0 ، 5/0 و 1 میلی موالر طی دو مرحله با فاصله هفت روز برروی این گیاهان اعمال شد و نهایتا آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد. در این بررسی گیاهان هفت روز بعد از مرحله دوم محلول پاشی الیسیتورها برداشت شدند و پس از عصاره گیری، محتوای فنل کل و فالونوئید آن ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که الیسیتورهای متیل جاسمونات و سالسیلیک اسید باعث افزایش معنی دار فنل کل اندام هوایی و ریشه گیاه شدند همچنین فالونوئید اندام هوایی و ریشه گیاه نیز تحت تاثیر الیسیتورها افزایش معنی داری داشت. نتایج آزمایش ما نشان داد با به کار گیری الیسیتورها در غلظت های مناسب می توان متابولیت های ثانویه گیاه پونه سای بینالودی را افزایش داد

کلمات کلیدی

, پونه سای بینالودی, الیسیتور, فنل, فالونوئید و متیل جاسمونات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086491,
author = {حسینی زهرائی, فاطمه سادات and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {بررسی تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر محتوای ترکیبات فنل و فلاونوئید پونه سای بینالودی ( Nepeta binaloudensis Jamzad )},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2021},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {پونه سای بینالودی، الیسیتور، فنل، فالونوئید و متیل جاسمونات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر محتوای ترکیبات فنل و فلاونوئید پونه سای بینالودی ( Nepeta binaloudensis Jamzad )
%A حسینی زهرائی, فاطمه سادات
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2021

[Download]