علوم باغبانی, دوره (35), شماره (2), سال (2021-8) , صفحات (183-194)

عنوان : ( اثر القای پلیپلوییدی درون شیشهای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl. )

نویسندگان: اکرم امیری , محمود شور , مینا تقی زاده , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بنفشه آفریقایی (Wendl. Saintpaulia ionantha )یک گیاه زینتی مشهور با شکل و رنگهای متنوع است و به عنوان یک گیاه مدل عدایی جهت مطایعات باززایی در شرایط درون شیشهای مطرح میباشل. این پژوهش با هلف ایقاء پلی پلوئیلی در شرایط درون شیشهای و با استفاده از غلظدت های مختلف کلشیسین انجام گرفت. گیاهچههای حاصل از کشت درون شیشهای در مرحله پرآوری تحت تیمار کلشیسین قرار گرفتندل. آزمدا یش بده صورت فاکتوریل در قایب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور غلظت در سه سطح 02/0 ،05/0 و 1/0 درصل و ملت زمان تیمار در سه سطح 18 ،24 و 48 ساعت انجام گرفت. صفات ظاهری و آناتومیکی گیاهچههای باززایی شله مورد بررسی قرار گرفت .ایقای تتراپلوئیلی بهگونده ای موفقیدت آمیدت توسدط بررسی صفات مختلف ظاهری و بررسیهای میکروسکوپی و فلوسایتومتری تاییل شل. تیمار 02/0 درصل کلشیسین به ملت 24 سداعت در ایقدای پلدی پلوئیلی در بنفشه آفریقایی تحت شرایط درون شیشهای موثر بود. همچنین نتایج این مطایعه نشان داد که تلفیق روش کشت درون شیشده ای بدا ایقدای تتراپلوئیلی بهعنوان یک روش سریع و کارآمل برای بلست آوردن اشکا و صفات جلیل در گیاهان باززایی شله درون شیشهای بنفشه آفریقایی میتوانل مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, باززایی, فلوسایتومتری, کلشیسین, میکسوپلوئیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086499,
author = {اکرم امیری and شور, محمود and مینا تقی زاده and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی},
title = {اثر القای پلیپلوییدی درون شیشهای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl.},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2021},
volume = {35},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4730},
pages = {183--194},
numpages = {11},
keywords = {باززایی، فلوسایتومتری، کلشیسین، میکسوپلوئیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر القای پلیپلوییدی درون شیشهای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl.
%A اکرم امیری
%A شور, محمود
%A مینا تقی زاده
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2021

[Download]