شیمی کاربردی, دوره (16), شماره (60), سال (2021-10) , صفحات (63-78)

عنوان : ( سنتز کامپوزیت هتروپلی اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی بنزوتیوفن )

نویسندگان: علی مجاوریان کرمانی , علی احمدپور , طاهره روحانی بسطامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، پس از سنتز کامپوزیت هتروپلیاکسومتالات داوسون/کربن فعال، عملکرد آن به عنوان کاتالیستی نوین در سولفورزدایی اکسایشی از یک سوخت مدل حاوی دی بنزوتیوفن مورد بررسی قرار گرفت. از آنالیزهای SEM و XRD ، FTIR به منظور تعیین مشخصات کامپوزیت Dawson/AC استفاده شد. تحقیق در زمینه سه پارامتر عملیاتی دما، مقدار کاتالیست و میزان اکسنده مورد نیاز به منظور تعیین شرایط بهینه در سولفورزدایی اکسایشی انجام شد. بررسی اثر میزان بارگذاری هتروپلی اکسومتالات داوسون بر روی کربن فعال نشان می دهد که با افزایش میزان بارگذاری داوسون، عملکرد کاتالیستی کامپوزیت افزایش می یابد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، کامپوزیت Dawson/AC قادر است در شرایط بهینه یعنی در شرایط دمایی 45ᵒC ، نسبت مولی O/S برابر با 10 و مقدار کاتالیست برابر 0/005g cat/g F و در مدت زمان 60 دقیقه، بازدهی برابر با 99/2 % و یا بیشتر در سولفورزدایی اکسایشی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, سولفورزدایی اکسایشی, کربن فعال, پلیاکسومتالات, داوسون, دیبنزوتیوفن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086521,
author = {مجاوریان کرمانی, علی and احمدپور, علی and طاهره روحانی بسطامی},
title = {سنتز کامپوزیت هتروپلی اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی بنزوتیوفن},
journal = {شیمی کاربردی},
year = {2021},
volume = {16},
number = {60},
month = {October},
issn = {1735-9457},
pages = {63--78},
numpages = {15},
keywords = {سولفورزدایی اکسایشی، کربن فعال، پلیاکسومتالات، داوسون، دیبنزوتیوفن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز کامپوزیت هتروپلی اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی بنزوتیوفن
%A مجاوریان کرمانی, علی
%A احمدپور, علی
%A طاهره روحانی بسطامی
%J شیمی کاربردی
%@ 1735-9457
%D 2021

[Download]