دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (28), شماره (19), سال (2021-8) , صفحات (111-133)

عنوان : ( دلالت‌های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد )

نویسندگان: علی ظریف هنرور , مهدی فیضی , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم‌اغلو کارآفرینی در جامعه می‌تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد و در نتیجه موثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت‌جویان بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می‌کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می‌باشد. در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه‌گذاری و درصد رانت‌جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می‌شود که اقتصاد می‌تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت‌جویی پایین و نرخ رانت‌جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می‌شود که سرمایه‌گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت‌جو در نرخ رانت‌جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت‌جو نزولی است. در واقع رانت‌جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد بلکه درامد خود رانت‌جویان را نیز کم می‌کند. در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می‌شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت‌جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می‌شود.

کلمات کلیدی

, ارآفرینی, رشد اقتصادی, ساختار پاداش, حقوق مالکیت, اقتصاد سیاسی‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086527,
author = {ظریف هنرور, علی and فیضی, مهدی and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {دلالت‌های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2021},
volume = {28},
number = {19},
month = {August},
issn = {2322-4177},
pages = {111--133},
numpages = {22},
keywords = {ارآفرینی، رشد اقتصادی، ساختار پاداش، حقوق مالکیت، اقتصاد سیاسی‌},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دلالت‌های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد
%A ظریف هنرور, علی
%A فیضی, مهدی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2021

[Download]