زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (14), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (59-77)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل تابع زمان دیواره میخ کوبیده شده در حین عملیات گودبرداری )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , محمود عبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با گسترش شهرها و افزایش جمعیت، لزوم ایجاد ساختمان‌های بلند و گودبرداری‌های عمیق برای اجرای آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. خاک تحت بارگذاری ثابت باگذشت زمان تغییرشکل‌هایی را تجربه می‌کند که تغییر شکل‌های تابع زمان نامیده می‌شود که در دراز مدت به لحاظ ایمنی از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، رفتار گودهای پایدار سازی شده به روش میخ‌کوبی در خاک ماسه‌ای و با در نظر گرفتن اثر زمان با استفاده از تکنیک مدل‌سازی فیزیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که افزایش عمق گودبرداری سبب افزایش تغییرمکان‌های جانبی، نشست‌های سطحی زمین پشت دیواره گود و نیز تغییر شکل‌های تابع زمان می‌گردد. هم‌چنین توقف عملیات گودبرداری و یا رها سازی آن موجب ایجاد افزایش قابل توجه تغییر شکل‌های تابع زمان می‌گردد. اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد تغییرشکل‌هایی که در طول زمان رخ می‌دهد با یک نرخ کاهشی ادامه یافته که علت آن افزایش آن بسیج شدن تدریجی نیروها در میخ‌ها می‌باشد.

کلمات کلیدی

, مطالعه آزمایشگاهی, تغییر شکل‌های تابع زمان, میخ‌کوبی, نشست زمین, تغییرشکل دیوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086551,
author = {بلوری بزاز, جعفر and عبدالهی, محمود},
title = {مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل تابع زمان دیواره میخ کوبیده شده در حین عملیات گودبرداری},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2021},
volume = {14},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {59--77},
numpages = {18},
keywords = {مطالعه آزمایشگاهی، تغییر شکل‌های تابع زمان، میخ‌کوبی، نشست زمین، تغییرشکل دیوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل تابع زمان دیواره میخ کوبیده شده در حین عملیات گودبرداری
%A بلوری بزاز, جعفر
%A عبدالهی, محمود
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2021

[Download]