دانش علف های هرز ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2021-6) , صفحات (11-26)

عنوان : ( بررسی اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون در خاک با استفاده از روش زیست‌سنجی )

نویسندگان: ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کودهای آلی و ماده افزودنی هیدرومکس بر ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون در خاک، آزمایشی با استفاده از روش زیست‌سنجی در سال‌ 95-1394 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرا بود که تیمارهای آزمایش شامل کاربرد کودهای آلی و زیستی در چهار سطح کود گاوی، ورمی‌کمپوست، مایکوریزا و شاهد بدون کاربرد کود آلی، مقادیر کاربرد علف‌کش نیکوسولفورون (40 و 80 گرم ماده مؤثره در هکتار) و کاربرد و عدم کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس بودند. برای تعیین مقدار نیکوسولفورون در خاک، در فواصل زمانی صفر، دو، پنج، هشت، 16، 30، 60 و 90 روز پس از سمپاشی از عمق صفر تا 15 سانتی متری خاک نمونه گیری انجام و پس از انتقال به گلخانه، با استفاده از گیاه محک شاهی با آزمون زیست‌سنجی، مقدار باقیمانده علف‌کش تعیین شد. نتایج نشان دادند که با افزایش مقدار نیکوسولفورون، سرعت تجزیه علف‌کش، کاهش و مقدار پسماند آن در خاک، افزایش یافت. کاربرد هیدرومکس، باعث کاهش سرعت تجزیه علف‌کش و افزایش نیمه عمر آن شد. همچنین کاربرد ماده افزودنی با مقادیر کاهش‌یافته علف‌کش، سبب کاهش باقیمانده علف‌کش شد. بیشترین سرعت تجزیه (071/0 میکروگرم در کیلوگرم خاک در روز) و کمترین نیمه عمر نیکوسولفورون (76/9 روز)، در تیمار کاربرد کود گاوی و کاربرد نیکوسولفورون به مقدار 40 گرم ماده موثره در هکتار به همراه هیدرومکس مشاهده شد.بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، کاربرد کودهای آلی و زیستی به همراه مقادیر کاهش‌یافته نیکوسولفورون و ماده افرودنی هیدرومکس قادر هستند ماندگاری آن را در خاک کاهش دهند.

کلمات کلیدی

, سرعت تجزیه, شاهی, کود گاوی, ماندگاری, نیمه عمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086554,
author = {ممنوعی, ابراهیم and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and محمد علی باغستانی and محمد حسن زاده},
title = {بررسی اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون در خاک با استفاده از روش زیست‌سنجی},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2021},
volume = {17},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-3548},
pages = {11--26},
numpages = {15},
keywords = {سرعت تجزیه، شاهی، کود گاوی، ماندگاری، نیمه عمر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون در خاک با استفاده از روش زیست‌سنجی
%A ممنوعی, ابراهیم
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A محمد علی باغستانی
%A محمد حسن زاده
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2021

[Download]