مطالعات زبان و ترجمه, دوره (54), شماره (4), سال (2021-11) , صفحات (131-155)

عنوان : ( بررسی نمایشنامه بهترین بابای دنیا نوشته غلامحسین ساعدی و در انتظار گودو نوشته ی ساموئل بکت براساس فلسفه پوچی آلبر کامو )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه , فاطمه بیگلری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این مقاله به بررسی دو نمایشنامۀ در انتظار گودو (1953) نوشته ساموئل بکت (1989-1906) و بهترین بابای دنیا (1349) اثر غلامحسین ساعدی (1364-1314) پرداخته است. با توجه به پایه نظری این مقاله که دیدگاه پوچی آلبر کامو و مولفه های مربوط به آن می باشد، شخصیت های این دو اثر مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته اند. در این دو نمایشنامه مفاهیمی همچون انتظار، نیاز، درد و رنج و مرگ با توجه به نظرات کامو واکاوی شده اند. نویسندگان این مقاله در ادامه به تحلیل مفهوم انسان پوچ آلبر کامو پرداخته اند و در پایان، مسئله مرگ و بازتاب آن را در نگرش انسان پوچ کامو، در این دو اثر نشان داده اند. بر این اساس، یافته ها این تحقیق نشان می دهد که مفهوم نیاز انسان برای داشتن امید در زندگی، بی فایده است و درد و رنج ناشی از به سرانجام نرسیدن انتظار در سرتاسر این دو نمایشنامه دیده می شود. شخصیت های این دو اثر، پوچی زندگی را آنچنان که انسان پوچ کامو در می یابد، درک نکرده اند و در پوسته جهل و نادانی دنیای پوچ خود باقی مانده اند. این شخصیت ها از انتظاری پوچ و امیدی واهی رنج می برند.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: انسان پوچ, امید واهی, انتظار, مرگ, نیاز, درد و رنج, اگزیستانسیالیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086573,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and بیگلری, فاطمه},
title = {بررسی نمایشنامه بهترین بابای دنیا نوشته غلامحسین ساعدی و در انتظار گودو نوشته ی ساموئل بکت براساس فلسفه پوچی آلبر کامو},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2021},
volume = {54},
number = {4},
month = {November},
issn = {2383-2878},
pages = {131--155},
numpages = {24},
keywords = {کلید واژه ها: انسان پوچ، امید واهی، انتظار، مرگ، نیاز، درد و رنج، اگزیستانسیالیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نمایشنامه بهترین بابای دنیا نوشته غلامحسین ساعدی و در انتظار گودو نوشته ی ساموئل بکت براساس فلسفه پوچی آلبر کامو
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A بیگلری, فاطمه
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2021

[Download]