پژوهش‌های روستایی, دوره (12), شماره (2), سال (2021-8) , صفحات (290-313)

عنوان : ( شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی- مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیه کلان شهر مشهد )

نویسندگان: حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , فهیمه جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شاهد تغییرات گسترده ای در جابه جایی های میان شهرها و روستاها هستیم بطوریکه جابه جایی های دائمی میان شهر و روستا به رفت و آمدهای روزانه تبدیل شده است که از آن تحت عنوان شناوری جمعیت یاد می شود. این امر در میان ساکنان روستاهای پیرامون کلانشهرها بیشتر به چشم می خورد. در این میان علاوه بر انگیزه های اقتصادی، عوامل مختلفی می تواند در شکل گیری و تقویت جریان جمعیت شناور روستایی تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی در نقاط شهری می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای 20روستای دهستان تبادکان در پیرامون کلانشهر شهر مشهد می باشد. جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه محقق ساخته و براساس شاخص های تحقیق انجام گرفت. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر شناوری جمعیت روستایی را می توان در قالب عوامل اقتصادی، اجتماعی، فردی، جغرافیایی- محیطی، نهادی دسته بندی کرد. در این میان عامل اقتصادی، عامل اجتماعی و عامل فردی به ترتیب 37.71، 12.13 و 7.78 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه معکوس و با شدتی متوسط میان دو متغیر فاصله از شهر و نسبت شناوری جمعیت روستایی را ارائه کرد. در نهایت نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که متغیرهای سن، شغل و داشتن محل سکونت یا خانه در شهر تاثیر آماری معنی داری بر متغیر وابسته (شناوری یا غیرشناوری جمعیت) دارند و قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشند. کلیدواژه ها: پیوندهای روستا- شهری، جمعیت شناور، شاغلان روستایی، دهستان تبادکان، مشهد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: پیوندهای روستا- شهری, جمعیت شناور, شاغلان روستایی, دهستان تبادکان, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086618,
author = {شایان, حمید and سجاسی قیداری, حمداله and جعفری, فهیمه},
title = {شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی- مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیه کلان شهر مشهد},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2021},
volume = {12},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7373},
pages = {290--313},
numpages = {23},
keywords = {کلیدواژه ها: پیوندهای روستا- شهری، جمعیت شناور، شاغلان روستایی، دهستان تبادکان، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی- مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیه کلان شهر مشهد
%A شایان, حمید
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A جعفری, فهیمه
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2021

[Download]