اقتصاد پولی، مالی, دوره (27), شماره (20), سال (2020-12) , صفحات (31-56)

عنوان : ( بررسی تاثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک های منتخب خصوصی و دولتی در ایران )

نویسندگان: ساره درافشانیان , مصطفی سلیمی فر , حسین صمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک ها است و این امر موجب جذب وتخصیص بهینه منابع خواهد شد. هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه تاثیر به کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی منتخب طی سال های 1390 الی 1396 در ایران است . در مطالعه حاضر پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هر یک از بانک ها، ارتباط میان حقوق سهامداران و اندازه هیئت مدیره به عنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی دارایی ها به عنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی حقوق سهامداران بر روی ریسک اعتباری اثر معنی داری ندارد. افزایش اندازه هیئت مدیره در بانک های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک های خصوصی کاهش می دهد. افزایش اندازه بانک ها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک ها ی دولتی و خصوصی افزایش می دهد . در بانک های خصوصی افزایش در بازده دارایی ها باعث کاهش ریسک اعتباری شده در حالی که در بانک های دولتی بازده دارایی ها اثر معنی داری بر ریسک اعتباری ندارد

کلمات کلیدی

, ریسک اعتباری , حاکمیت شرکتی , بانک خصوصی , بانک دولتی , اندازه هیئت مدیره , حقوق سهامداران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086631,
author = {درافشانیان, ساره and سلیمی فر, مصطفی and حسین صمدی},
title = {بررسی تاثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک های منتخب خصوصی و دولتی در ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2020},
volume = {27},
number = {20},
month = {December},
issn = {2251-8452},
pages = {31--56},
numpages = {25},
keywords = {ریسک اعتباری ، حاکمیت شرکتی ، بانک خصوصی ، بانک دولتی ، اندازه هیئت مدیره ، حقوق سهامداران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک های منتخب خصوصی و دولتی در ایران
%A درافشانیان, ساره
%A سلیمی فر, مصطفی
%A حسین صمدی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2020

[Download]