اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی , 2021-09-08

عنوان : ( شناسایی ملکولی گونه های کلامیدیا در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشه )

نویسندگان: مهرداد شریفی , بابک خرمیان طوسی , مهران قائمی بافقی , محمد حیدرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر شناسایی گونه های باکتری کلامیدیا در جنین های سقط شده ارجاعی به قطب سقط جنین دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با روش PCR با استفاده از پرایمرهای جامع طراحی شده برای باکتری کلامیدیا و سپس تعیین توالی و آنالیز فیلوژنتیک آن ها می باشد .از 111 بافت کبد جنین های گوسفند سقط شده ارجاعی به قطب سقط جنین در سال های 1341 ،1341 و 1347، که استخراج DNA انجام و در فریزر 71- درجه سانتی گراد نگهداری شده بود، برای این کار استفاده شد .پرایمرهای طراحی شده در این مطالعه پرایمرهایی جامع هستند که قادر به تکثیر تمامی گونه های باکتری کلامیدیا می باشند .طول محصول PCR حاصل از این پرایمرها bp 151 است .بدنبال انجام PCR، از 111 نمونه کبد جنین های سقط شده، تعداد 21 نمونه از نظر باکتری کلامیدیا مثبت شدند .بدنبال توالی یابی و تعیین گونه مشخص گردید که تمامی 21 نمونه مثبت، کلامیدیا آبورتوس بودند . آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که کلامیدیا آبورتوس شناسایی شده در مطالعه حاضر بیشترین شباهت را با سویه های EF486856،EF486854 ،U68446،U76710.2 دارد که همگی در یک خوشه قرار دارند .

کلمات کلیدی

, سقط جنین, گوسفند, کلامیدیا, PCR, آنالیز فیلولوژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086632,
author = {شریفی, مهرداد and خرمیان طوسی, بابک and مهران قائمی بافقی and حیدرپور, محمد},
title = {شناسایی ملکولی گونه های کلامیدیا در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشه},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی},
year = {2021},
location = {آمل, ايران},
keywords = {سقط جنین، گوسفند، کلامیدیا، PCR، آنالیز فیلولوژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ملکولی گونه های کلامیدیا در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشه
%A شریفی, مهرداد
%A خرمیان طوسی, بابک
%A مهران قائمی بافقی
%A حیدرپور, محمد
%J اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی
%D 2021

[Download]