اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی , 2021-09-08

عنوان : ( تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR )

نویسندگان: نفیسه ملک زاده آراسته , بابک خرمیان طوسی , مهران قائمی بافقی , محمد حیدرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر تشخیص ملکولی گونه های باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده ارجاعی به قطب سقط جنین دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با روش PCR می باشد. بدین منظور، یک جفت پرایمر جامع طراحی گردید که قادر به تکثیر تمامی گونه های کمپیلوباکتر هستند. در مرحله بعد، گونه کمپیلوباکتر با تعیین توالی با روش سنگر مشخص گردید. از 91 بافت کبد جنین های گوسفند سقط شده که در فاصله سال های 1396 تا 1398 به قطب سقط جنین ارجاع داده شده بودند، استخراج DNA انجام و در فریزر 80- درجه سانتی گراد نگهداری شد. واکنش PCR بر روی محصولات استخراج DNA و با استفاده از پرایمرهای طراحی شده انجام گردید. طول محصول PCR حاصل از این پرایمرها بسته به گونه کمپیلوباکتر بین 520 تا 1160 bp می باشد. بدنبال انجام PCR، از 91 نمونه کبد جنین های سقط شده، تعداد 6 نمونه از نظر باکتری کمپیلوباکتر مثبت شدند. بدنبال توالی یابی و تعیین گونه مشخص گردید که تمامی نمونه های مثبت، کمپیلوباکتر فیتوس تحت گونه ونرالیس (Campylobacter fetus venerealis) بودند.

کلمات کلیدی

, سقط جنین, گوسفند, کمپیلوباکتر, PCR , تعیین توالی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086633,
author = {ملک زاده آراسته, نفیسه and خرمیان طوسی, بابک and مهران قائمی بافقی and حیدرپور, محمد},
title = {تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی},
year = {2021},
location = {آمل, ايران},
keywords = {سقط جنین، گوسفند، کمپیلوباکتر، PCR ، تعیین توالی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR
%A ملک زاده آراسته, نفیسه
%A خرمیان طوسی, بابک
%A مهران قائمی بافقی
%A حیدرپور, محمد
%J اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی
%D 2021

[Download]