مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (13), شماره (1), سال (2021-7) , صفحات (122-140)

عنوان : ( نقش صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده در پیشبینی سلامت روان دانشجویان با سابقهی تخلف انضباطی )

نویسندگان: هانیه شارکیان , شهربانو عالی , سیدکاظم رسول زاده طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده در پیشبینی سلامت روان دانشجویان با سابقهی تخلف انضباطی بود. جامعه پژوهش را کلیهی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند که در سالهای 1398 از سوی شورای انضباطی دانشجویان این دانشگاه، متخلف شناخته شدند. از این میان - 1397 و 99 - تحصیلی 98 تعداد 200 نفر بهصورت تمام شماری و پس از در نظر گرفتن ملاکهای ورود و خروج پژوهش در مطالعه شرکت کردند. کلیه شرکتکنندگان به پرسشنامههای سلامت عمومی گلدبرگ، پرسشنامه پنج عاملی نئو و سنجش عملکرد تحولی خانواده عالی و همکاران پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد مؤلفه توجه و تنظیم از میان مؤلفههای عملکرد تحولی خانواده و همچنین صفات شخصیتی وظیفهمداری، برونگرایی، توافقپذیری و بنابراین، با توجه ؛)P>0/ روانرنجورخویی میتوانند سلامتروان دانشجویان دارای سابقه انضباطی را پیشبینی کنند ) 05 به نتایج پژوهش حاضر توجه به عوامل خانوادگی و فردی دانشجویان در فرآیند رسیدگی به پروندهها و بهکار بردن مداخلههای روانشناختی خانواده محور جهت پیشگیری از تکرار تخلف دانشجویان امر مهمی است و میبایست مورد توجه برنامهریزان نظام آموزش عالی قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, تخلف انضباطی دانشجویان, سلامت روان, صفات شخصیت, عملکرد تحولی خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086636,
author = {شارکیان, هانیه and عالی, شهربانو and رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم},
title = {نقش صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده در پیشبینی سلامت روان دانشجویان با سابقهی تخلف انضباطی},
journal = {مطالعات آموزش و یادگیری},
year = {2021},
volume = {13},
number = {1},
month = {July},
issn = {2228-5075},
pages = {122--140},
numpages = {18},
keywords = {تخلف انضباطی دانشجویان، سلامت روان، صفات شخصیت، عملکرد تحولی خانواده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده در پیشبینی سلامت روان دانشجویان با سابقهی تخلف انضباطی
%A شارکیان, هانیه
%A عالی, شهربانو
%A رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم
%J مطالعات آموزش و یادگیری
%@ 2228-5075
%D 2021

[Download]