آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2018-1) , صفحات (876-887)

عنوان : ( برآورد دمای خاک با استفاده از مدل‌های ترکیبی بر پایه تبدیل موجک گسسته )

نویسندگان: سیدعلیرضا عراقی , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دمای خاک از جمله مهم­ترین متغیرها در هواشناسی کشاورزی است و تاثیرات متعددی بر فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارد. در این پژوهش، دمای روزانه خاک در عمق‌های 5، 10، 20 و 30 سانتی‌متری با استفاده از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی، رگرسیون خطی چندگانه و نیز مدل‌های ترکیبی روش‌های فوق با تبدیل موجک گسسته برآورد شده است. برای ساخت مدل‌ها از داده‌های دمای کمینه و بیشینه هوا و دمای روزانه خاک در عمق‌های 5 تا 30 سانتی‌متری در ایستگاه­های سینوپتیک قوچان و گناباد در بازه زمانی 2010 تا 2013 و برای آزمون عملکرد مدل‌ها از داده‌های سال‌های 2004 (سال مرطوب) و 2008 (سال خشک) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل‌های ترکیبی بر پایه تبدیل موجک گسسته توانسته‌اند دقت بهتری را در مدل‌سازی دمای روزانه خاک نسبت به مدل‌های غیرترکیبی ارایه نمایند. همچنین در اغلب موارد، مدل رگرسیون خطی چندگانه دارای ضعیف‌ترین عملکرد است.

کلمات کلیدی

, تبدیل موجک گسسته, دمای خاک, مدل‌های ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086650,
author = {عراقی, سیدعلیرضا and موسوی بایگی, محمد},
title = {برآورد دمای خاک با استفاده از مدل‌های ترکیبی بر پایه تبدیل موجک گسسته},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {11},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-7942},
pages = {876--887},
numpages = {11},
keywords = {تبدیل موجک گسسته، دمای خاک، مدل‌های ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد دمای خاک با استفاده از مدل‌های ترکیبی بر پایه تبدیل موجک گسسته
%A عراقی, سیدعلیرضا
%A موسوی بایگی, محمد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]