علوم آماری ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2022-3) , صفحات (481-504)

عنوان : ( Optimization Problem in Series Systems with Random Number of Components from the Family of Power Series Distributions )

نویسندگان: جعفر احمدی , بهاره خطیب آستانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله الگوی طول عمر برمبنای سیستم‌های سری با تعداد مؤلفه‌های تصادفی از خانواده توزیع‌های سری توانی در نظر گرفته شد. ابتدا نتایج نظری پایه به‌دست آمده که در ادامه از آن‌ها در مسئله بهینه‌سازی تعداد مؤلفه‌ها در سیستم‌های سری استفاده شده است. متوسط طول عمر سیستم، تابع هزینه و زمان کل آزمایش به عنوان معیارهای بهینه‌سازی تعداد مؤلفه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مسئله با جزئیات برای حالتی که طول عمر مؤلفه‌های سیستم دارای توزیع وایبل و تعداد مؤلفه‌ها دارای توزیع هندسی، لگاریتمی یا پواسن بریده‌شده در صفر باشد، بررسی و نتایج به صورت تحلیلی و عددی بیان شده است. در پایان با ارائه یک مثال، از نتایج به‌دست آمده برای تحلیل داده‌های واقعی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, بهینه‌سازی, توزیع هندسی, سیستم سری, متوسط زمان کل آزمایش, توزیع وایبل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086686,
author = {احمدی, جعفر and بهاره خطیب آستانه},
title = {Optimization Problem in Series Systems with Random Number of Components from the Family of Power Series Distributions},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2022},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8183},
pages = {481--504},
numpages = {23},
keywords = {بهینه‌سازی، توزیع هندسی، سیستم سری، متوسط زمان کل آزمایش، توزیع وایبل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Optimization Problem in Series Systems with Random Number of Components from the Family of Power Series Distributions
%A احمدی, جعفر
%A بهاره خطیب آستانه
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2022

[Download]