پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (9), شماره (4), سال (2021-5) , صفحات (147-160)

عنوان : ( تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد) )

نویسندگان: رویا علیزاده , حسن فهیم دوین , حسین پیمانی زاد , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این پژوهش که به روش‌ کیفی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت، هدف تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران است. جامعه تحقیق 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان‌های ورزشی در ایران (وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ها) بود که از طریق روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای به شکل گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. مفاهیم بدست آمده در شرایط علی 12 مقوله شامل سیاست‌گرایی، عدم برنامه‌ریزی، بی‌اعتمادی، مشارکت محدود، ناکارآمدی ساختار تبلیغات، برخوردهای تبعیض‌آمیز، ناکارآمدی سیستم نظارت، ضعف نظام هماهنگ و یکپارچه و غیرحرفه‌ای و اخلاقی بودن تبیین شد. در شرایط زمینه‌ای 4 مقوله فرهنگ، دانش، روانشناختی و استقلال مورد استخراج قرار گرفت. در ادامه یافته‌های حاصل از شرایط مداخله‌گر، 4 حوزه کلی حوزه فنی، محیطی، مدیریتی و ساختاری، فردی و بین‌فردی مشخص گردید. راهبردهای شناسایی شده با 5 مقوله اصلی بود که دربرگیرنده چالش‌های درونی و بیرونی است و پیامدهای به‌کارگیری مدیریت استعداد منجر به توسعه سازمان‌های ورزشی در ابعاد فردی، سازمانی و فرایندی در سازمان‌های ورزشی کشور می‌گردد. در نهایت نتیجه گرفته می‌شود بکارگیری بهتر مدیریت استعداد و در نظر گرفتن مؤلفه‌های آن در تمامی سطوح سازمان‌های ورزشی می‌تواند به ارتقای ورزش قهرمانی، آموزشی و حرفه‌ای ورزش کشور کمک نماید. بعلاوه پیشنهاد می‌شود محققان آینده به تأثیر و کشف اثر مدیریت استعداد بر ابعاد ساختاری، رفتاری و محتوایی سازمان‌های ورزشی بپردازند.

کلمات کلیدی

مدیریت استعداد سازمان‌های ورزشی رویکرد داده‌بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086711,
author = {رویا علیزاده and حسن فهیم دوین and حسین پیمانی زاد and کشتی دار, محمد},
title = {تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد)},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2021},
volume = {9},
number = {4},
month = {May},
issn = {2345-5551},
pages = {147--160},
numpages = {13},
keywords = {مدیریت استعداد سازمان‌های ورزشی رویکرد داده‌بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد)
%A رویا علیزاده
%A حسن فهیم دوین
%A حسین پیمانی زاد
%A کشتی دار, محمد
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2021

[Download]