پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (11), شماره (4), سال (2021-2) , صفحات (113-130)

عنوان : ( ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان )

نویسندگان: طلیعه سعیدی رضوانی , فرهاد تنهای رشوانلو , هادی صمدیه , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق‌پذیری عمومی در دانشجویان بود. این مطالعه کاربردی، یک طرح روان‌سنجی بود و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند.. طی دو مطالعه به‌ترتیب 164 نفر (108 دختر و 56 پسر) و 236 نفر (156 دختر و 80 پسر) از دانشجویان دانشگاه بیرجند به شیوه نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با مقیاس‌های تعلق‌پذیری عمومی (GBS)، احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ‌سالان (SELSA-S)، افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و رضایت از زندگی (LOT) بود. همسانی درونی، روایی عاملی اکتشافی، تأییدی، ملاکی، پیش‌بین و سازه با نرم‌افزارهای 16-SPSS و 24-AMOS موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس، ساختاری دوعاملی با واریانس تبییین شده 61/56 درصد دارد. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیز، تأیید شد. روایی همگرا و واگرای مقیاس در ارتباط با احساس تنهایی اجتماعی و روایی پیش‌بین آن در ارتباط با افسردگی و رضایت از زندگی به تأیید رسید. برحسب سن و جنسیت نیز، تفاوت معناداری به‌دست نیامد. به‌نظر می‌رسد، مقیاس تعلق‌پذیری عمومی (GBS) در دانشجویان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, تعلق‌پذیری عمومی, اعتباریابی, روان‌سنجی, دانشگاه بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086730,
author = {سعیدی رضوانی, طلیعه and تنهای رشوانلو, فرهاد and صمدیه, هادی and کارشکی, حسین},
title = {ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان},
journal = {پژوهش های کاربردی روانشناختی},
year = {2021},
volume = {11},
number = {4},
month = {February},
issn = {2251-8126},
pages = {113--130},
numpages = {17},
keywords = {تعلق‌پذیری عمومی، اعتباریابی، روان‌سنجی، دانشگاه بیرجند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان
%A سعیدی رضوانی, طلیعه
%A تنهای رشوانلو, فرهاد
%A صمدیه, هادی
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش های کاربردی روانشناختی
%@ 2251-8126
%D 2021

[Download]