ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره (9), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (92-101)

عنوان : ( روند یابی پس لرزه های بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومین ناشی از زمین لرزه (مطالعه موردی، زمین لرزه 16 فروردین1396 سفیدسنگ در شمال شرق ایران) )

نویسندگان: سید محمود فاطمی عقدا , علی ساکت , حسین صادقی , احمد فهیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سابقه و هدف: بررسی تجارب مرتبط با زمینلرزههای گذشته بویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مانند ایران حاکی از این نکته است که عالوه بر تلفات و مصدومیتهای ناشی از رخداد زمینلرزه اصلی، پسلرزههای بزرگ این زمینلرزهها نیز معموال در افزایش پیامدهای یاد شده موثرند. در این پژوهش با هدف کاهش تلفات و مصدومیتهای ناشی از رخداد پسلرزههای بزرگ به ارائه روشی کاربردی در زمینه پیشبینی این پسلرزهها پرداخته شد. روش بررسی: روش بررسی بکار گرفته شده در این پژوهش بر مبنای تحلیل آماری دادههای مربوط به پارامترهای مبنایی پسلرزههای اولیه از جمله زمان رخداد، عمقکانونی و بزرگی آنها با هدف شناسایی زمان رخداد پسلرزههای بزرگتر برای اطالع رسانی و تخلیه به موقع افراد بازمانده در سازههای نامقاوم است. در این پژوهش از تئوری سکونلرزهای)فاصله زمانی بین رخداد پسلرزهها( و تحلیل دادههای نرمال شده عمق و بزرگی پسلرزههای اولیه برای شناسایی زمان و میزان آسیبپذیری ناشی از رخداد پسلرزههای بزرگ برای زمینلرزه فروردین ماه 1396 سفید سنگ در شمال شرق ایران استفاده شد. نتایج: تحلیل دادهها در این پژوهش حاکی از این نکته است که رابطه مشخصی بین فاصله زمان بین بزرگی و سکونلرزهای پسلرزههای اولیه وجود دارد که این رابطه میتواند مبنای تحلیل مورد نظر درخصوص پیشبینی زمان رخداد پسلرزه بزرگ قرار گیرد. نتیجهگیری: نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با تحلیل همزمان دادههای نرمال شده عمق و بزرگی برمبنای سکونلرزهای بین پسلرزهها میتوان به پیش بینی دقیقی از زمان و آسیبپذیری ناشی از پسلرزههای بزرگ دست یافت.

کلمات کلیدی

زمینلرزه سفید سنگ; بزرگترین پسلرزه; سکونلرزهای; پیشبینی; تلفات و مصدومین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086733,
author = {سید محمود فاطمی عقدا and علی ساکت and صادقی, حسین and احمد فهیمی فر},
title = {روند یابی پس لرزه های بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومین ناشی از زمین لرزه (مطالعه موردی، زمین لرزه 16 فروردین1396 سفیدسنگ در شمال شرق ایران)},
journal = {ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها},
year = {2021},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2345-2455},
pages = {92--101},
numpages = {9},
keywords = {زمینلرزه سفید سنگ; بزرگترین پسلرزه; سکونلرزهای; پیشبینی; تلفات و مصدومین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روند یابی پس لرزه های بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومین ناشی از زمین لرزه (مطالعه موردی، زمین لرزه 16 فروردین1396 سفیدسنگ در شمال شرق ایران)
%A سید محمود فاطمی عقدا
%A علی ساکت
%A صادقی, حسین
%A احمد فهیمی فر
%J ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
%@ 2345-2455
%D 2021

[Download]