ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی , 2021-06-08

عنوان : ( تاثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بر آنزیم های کبدی، نشانگرهای مقاومت به انسولین و پروتئین شوک گرمایی 70 در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالکلی )

نویسندگان: کیوان حجازی , مهرداد فتحی , تکتم تهرانی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات مرتبط به سلامت جوامع، افزایش شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی و عوارض ناشی از آن است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح پروتئین شوک گرمایی 70، آنزیم های کبدی و مقاومت به انسولین در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بود. روش شناسی: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی، تعداد20 زن سالمند به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شده و بطور تصادفی به دو گروه آزمون (10نفر) و کنترل (10نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل 8 هفته تمرینات هوازی، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 35 تا 50 دقیقه با شدتی معادل 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره اجرا شد. قبل و بعد از اتمام مداخله هشت هفته تمرین هوازی، سطوح پروتئین شوک گرمایی 70 (HSP70)، آنزیم های کبدی، گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین ارزیابی شد. برای مقایسه‌ی میانگین‌های درون و بین گروهی به ترتیب از روش آزمون تی استیودنت همبسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج در سطح معنی‌داری 05/0≥p آزمایش شدند. یافته ها: هشت هفته برنامه ی تمرین هوازی منجر به افزایش سطح HSP70 (از 34/0±11/1 به 07/0±50/1 نانوگرم بر دسی لیتر) و کاهش معنی داری آلانین آمینوترانسفراز(ALT) (از 05/1±60/76 به 11/1±30/66 واحد بر لیتر)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) (از 05/2±00/48 به 80/2±90/45 واحد بر لیتر)، گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالکلی شد. میانگین های بین گروهی در متغیرهای ALT، AST، گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (جدول 1).

کلمات کلیدی

, تاثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره , آنزیم های کبدی, نشانگرهای مقاومت به انسولین و پروتئین شوک گرمایی 70 , پزنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086741,
author = {کیوان حجازی and فتحی, مهرداد and تکتم تهرانی زاده},
title = {تاثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بر آنزیم های کبدی، نشانگرهای مقاومت به انسولین و پروتئین شوک گرمایی 70 در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالکلی},
booktitle = {ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {تاثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره ، آنزیم های کبدی، نشانگرهای مقاومت به انسولین و پروتئین شوک گرمایی 70 ،پزنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالکلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بر آنزیم های کبدی، نشانگرهای مقاومت به انسولین و پروتئین شوک گرمایی 70 در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
%A کیوان حجازی
%A فتحی, مهرداد
%A تکتم تهرانی زاده
%J ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی
%D 2021

[Download]