علوم زمین خوارزمی, دوره (7), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (25-38)

عنوان : ( ارزیابی ژئوشیمیایی و آلودگی عناصر سنگین رسوبات رودخانه رونج واقع در شمال غرب تربت جام )

نویسندگان: مجید اطاری , محمد خانه باد , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی آلودگی رسوبات رودخانه رونج به عناصر سنگین پرداخته شده است. حوضه آبریز رونج به مساحت ۱۳۱ کیلومترمربع و به شکل کشیده در ۲۰ کیلومتری شهرستان تربت جام (شمال شرق ایران) قرار دارد. به منظور بررسی آلودگی رسوبات به عناصر سنگین، ۱۵ نمونه از رسوبات منطقه برداشت و مورد آنالیز ICP-MS قرار گرفت. به منظور پایش آلودگی رسوبات رودخانه رونج به عناصر سنگین از شاخص غنی شدگی و ضریب آلودگی استفاده شد. کروم با غنی شدگی کم و آهن و نیکل بدون غنی شدگی رفتار ژیوشیمیایی مشابه داشته و از هوازدگی و فرسایش واحد های سنگی اولترامافیک سرچشمه گرفته و آلودگی کم ایجاد کرده است. آرسنیک و سرب آلودگی کم و مس آلودگی متوسط در منطقه دارد. سازند شمشک منجر به تمرکز آلودگی آرسنیک و سرب در ابتدای حوضه آبریز رونج گردیده است. عبور شاخه های فرعی از روی واحد های گرانیتی و تلاقی این شاخه های فرعی در انتهای حوضه آبریز با رودخانه رونج منجر به غنی شدگی بالا و آلودگی مس و سرب در رسوبات انتهای حوضه آبریز گردیده است. شاخص بار آلودگی نیز تمرکز آلودگی در ابتدا و انتهای حوضه آبریز را نشان می دهد که در جهت تایید شاخص های قبلی است

کلمات کلیدی

, حوضۀ آبریز رودخانه رونج, آلودگی رسوب, عناصر سنگین, تربت جام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086753,
author = {اطاری, مجید and خانه باد, محمد and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {ارزیابی ژئوشیمیایی و آلودگی عناصر سنگین رسوبات رودخانه رونج واقع در شمال غرب تربت جام},
journal = {علوم زمین خوارزمی},
year = {2021},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-449X},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {حوضۀ آبریز رودخانه رونج، آلودگی رسوب، عناصر سنگین، تربت جام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ژئوشیمیایی و آلودگی عناصر سنگین رسوبات رودخانه رونج واقع در شمال غرب تربت جام
%A اطاری, مجید
%A خانه باد, محمد
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J علوم زمین خوارزمی
%@ 2538-449X
%D 2021

[Download]