پژوهشنامه علوی, دوره (12), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (253-273)

عنوان : ( نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی )

نویسندگان: Homa Mohebbe alian , shahrbanoo delbari , ardeshir asadbeigi , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشروعیت خلافت امام علی (ع) و جایگاه ایشان در میان خلفای راشدین از حیث افضلیّت به موضوعی کاملاً مسئله برانگیز در قرن سوم میان علمای سنی تبدیل شده بود و دیدگاه های متعارضی نسبت به آن ابراز می شد. یکی از کسانی که موضعی مثبت و موافق عقیده شیعه اتخاذ کرد، ابوجعفر اسکافی (د 240ق)، عالم معتزلی بغدادی، بود. وی به مانند بیشتر معتزله بغداد، امام علی (ع) را در جایگاهی برتر از سه خلیفه پیشین نشاند و جنگ های داخلی امام را ناقض مشروعیت خلافت ایشان ندانست. در کنار آن در مقابل ناصبیان اعم از مرجئه، عثمانیه، محدّثان بغدادی و حتی شماری از معتزله استوارترین دفاع ها را از ساحت امیرالمؤمنین علی (ع) نمود. در این پژوهش دیدگاه های اسکافی بر اساس دو کتاب باقیمانده وی، المعیار و الموازنه و نقض العثمانیهمورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش بیانگر آنست که اسکافی نقش موثری در زدودن تبلیغات منفی علیه امام داشت و المعیار و الموازنهبه معیار و راهنمایی برای اهل سنت جهت شناخت درست امیرالمؤمنین علی (ع) تبدیل شد.

کلمات کلیدی

, امام علی (ع), ابوجعفر اسکافی, ناصبیان, المعیار و الموازنه, نقض العثمانیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086754,
author = {Homa Mohebbe Alian and Shahrbanoo Delbari and Ardeshir Asadbeigi and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی},
journal = {پژوهشنامه علوی},
year = {2021},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0859},
pages = {253--273},
numpages = {20},
keywords = {امام علی (ع)، ابوجعفر اسکافی، ناصبیان، المعیار و الموازنه، نقض العثمانیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی
%A Homa Mohebbe Alian
%A Shahrbanoo Delbari
%A Ardeshir Asadbeigi
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J پژوهشنامه علوی
%@ 2383-0859
%D 2021

[Download]