تاریخ روابط خارجی, دوره (22), شماره (85), سال (2021-3) , صفحات (79-102)

عنوان : ( واکاوی دکترین پهلوی دوم در سیاست خارجی )

نویسندگان: مجتبی سلطانی احمدی , مصطفی گوهری فخرآباد , محمد حسن پورقنبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از برنامه های پر سر و صدای شاه در دهه 40 شمسی سیاست مستقل ملی بود.

کلمات کلیدی

, پهلوی دوم, واکاوی سیاست خارجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086755,
author = {مجتبی سلطانی احمدی and گوهری فخرآباد, مصطفی and محمد حسن پورقنبر},
title = {واکاوی دکترین پهلوی دوم در سیاست خارجی},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2021},
volume = {22},
number = {85},
month = {March},
issn = {1735-2010},
pages = {79--102},
numpages = {23},
keywords = {پهلوی دوم، واکاوی سیاست خارجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی دکترین پهلوی دوم در سیاست خارجی
%A مجتبی سلطانی احمدی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%A محمد حسن پورقنبر
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2021

[Download]