فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی , 2021-05-26

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی تداومی-مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن )

نویسندگان: کیوان حجازی , مهرداد فتحی , مهسا سالخورد , مریم داستانی فاروجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: نیمرخ لیپیدی نقش مهمی در پاتوژنز آتروسکلروز دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی تداومی-مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 24 زن دارای اضافه وزن بطور تصادفی در دو گروه تمرین استقامتی تداومی-مقاومتی (12نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته تمرینات، هر هفته 3 جلسه به مدت 80 الی 90 دقیقه ای انجام شد. برای مقایسه درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از آمون تی همبسته و مستقل استفاده شد. یافته ها: سطح تری گلیسرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین با چگالی پایین کاهش معنی داری یافت، درصورتیکه سطح لیپوپروتئین با چگالی بالا افزایش معنی داری یافت. مقادیر وزن بدن و نمایه توده بدن در پایان دوره کاهش معنی دار یافت. نتیجه گیری: هشت هفته تمرین استقامتی تداومی-مقاومتی منجربه بهبود نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن در پایان دوره تمرینی شد. بنابراین نتایج تحقیق ما پیشنهاد کننده این است که برنامه تمرین استقامتی تداومی-مقاومتی می تواند موجب بهبود در سلامتی زنان دارای اضافه وزن شود.

کلمات کلیدی

, نیمرخ لیپیدی, زنان دارای اضافه وزن, ترکیب بدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086760,
author = {کیوان حجازی and فتحی, مهرداد and سالخورد, مهسا and داستانی فاروجی, مریم},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی تداومی-مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن},
booktitle = {فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی},
year = {2021},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {نیمرخ لیپیدی، زنان دارای اضافه وزن، ترکیب بدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی تداومی-مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن
%A کیوان حجازی
%A فتحی, مهرداد
%A سالخورد, مهسا
%A داستانی فاروجی, مریم
%J فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی
%D 2021

[Download]