فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی , 2021-05-26

عنوان : ( تاثیر فعالیت حاد هوازی و بی هوازی بر سطوح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و میزان دقت دختران بسکتبالیست )

نویسندگان: کیوان حجازی , مهرداد فتحی , آیدا رمضان زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: امروزه بیشتر مربیان از نداشتن دقت کافی در بازی های حساس بسکتبال به عنوان معضل اساسی یاد می کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه تاثیر فعالیت حاد هوازی و بی هوازی بر سطوح سرمی فاکتورنوروتروفیک مشتق از مغز و میزان دقت دختران بسکتبالیست بود. مواد و روش ها: 20 آزمودنی در دو گروه تمرین هوازی(10نفر) و تمرین بی هوازی(10نفر) انتخاب شدند. برنامه تمرین هوازی و بی هوازی شامل اجرای تست کوپر و تست رست به ترتیب برای برآورده شاخص های هوازی و بی هوازی بود. برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی از روش تی همبسته و مستقل استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 05/0P≤ آزمایش شدند. یافته ها: میزان تست دقت در هر دو گروه تمرین هوازی و تمرین بی هوازی افزایش معنی داری یافت. سطح BDNF در پایان دوره تمرینی فقط در گروه تمرین هوازی افزایش معنی داری یافت. درهیچ کدام از متغیرهای تست دقت و سطح BDNF در بین دوگروه تمرین هوازی و بی هوازی تفاوتی وجودندارد. نتیجه گیری: با توجه به نقشی که BDNF روی شاخص های عملکردشناختی مانند دقت دارد؛ بنابراین تمرین هوازی باعث بهبود کارایی سیستم عصبی ورزشکاران و در نتیجه دست یابی به عملکرد بهینه ورزشکار می شود؛ و می تواند منجربه افزایش دقت در حین تمرین و نتیجه ی مطلوبی در بازی شود.

کلمات کلیدی

, دقت, تمرین هوازی, فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086761,
author = {کیوان حجازی and فتحی, مهرداد and آیدا رمضان زاده},
title = {تاثیر فعالیت حاد هوازی و بی هوازی بر سطوح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و میزان دقت دختران بسکتبالیست},
booktitle = {فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {دقت، تمرین هوازی، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فعالیت حاد هوازی و بی هوازی بر سطوح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و میزان دقت دختران بسکتبالیست
%A کیوان حجازی
%A فتحی, مهرداد
%A آیدا رمضان زاده
%J فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی
%D 2021

[Download]