ورزش، سلامت و جامعه , 2021-05-20

عنوان : ( مقایسه برخی فاکتورهای خونی و فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان فعال و غیر فعال شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی )

نویسندگان: کیوان حجازی , مهرداد فتحی , محمد فرحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه برخی فاکتورهای خونی و فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان فعال و غیر فعال شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بود. روش تحقیق: در این پژوهش 40 مرد در دو گروه تمرین فعال(20 نفر) و غیرفعال(20 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته تمرین پیاده روی،80 تا 90 دقیقه پیاده روی با شدت متوسط بود. برای تحلیل داده ها از t وابسته و مستقل استفاده شد. یافته ها: وزن، نمایه توده بدن، در گروه فعال کاهش معنی داری یافت. مقادیر کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین در پایان دوره کاهش معنی دار یافت اما لیپوپروتئین با چگالی بالا افزایش معنی داری یافت. رکورد دراز و نشست، انعطاف پذیری و آزمون راکپورت افزایش و زمان عکس العمل در پایان دوره کاهش معنی دار یافت. تفاوت معنی داری بین سطوح کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین و بالا دیده شد. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد هشت هفته تمرین پیاده روی با شدت متوسط از طریق کاهش شاخص های ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و افزایش شاخص های آمادگی جسمانی مردان فعال می تواند احتمالا در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش التهاب موثر باشد.

کلمات کلیدی

, نیمرخ لیپیدی, فاکتورهای آمادگی جسمانی, فعالیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086762,
author = {کیوان حجازی and فتحی, مهرداد and محمد فرحی},
title = {مقایسه برخی فاکتورهای خونی و فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان فعال و غیر فعال شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی},
booktitle = {ورزش، سلامت و جامعه},
year = {2021},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {نیمرخ لیپیدی، فاکتورهای آمادگی جسمانی، فعالیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه برخی فاکتورهای خونی و فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان فعال و غیر فعال شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
%A کیوان حجازی
%A فتحی, مهرداد
%A محمد فرحی
%J ورزش، سلامت و جامعه
%D 2021

[Download]