ورزش،سلامت و جامعه , 2021-05-20

عنوان : ( مقایسه تاثیر یک و سه دقیقه استراحت پس از یک جلسه تمرین مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی مردان غیرفعال )

نویسندگان: کیوان حجازی , مهرداد فتحی , جواد همتیار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه تاثیر یک و سه دقیقه استراحت پس از یک جلسه تمرین مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی مردان غیرفعال بود. روش تحقیق: در این پژوهش 24 مرد در سه گروه استراحت 1 دقیقه ای (8 نفر)، استراحت 3 دقیقه ای (8 نفر) و کنترل (8 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل یک جلسه تمرین شامل شش حرکت با شدتی معادل 80% حداکثر تکرار بیشینه، هر حرکت در 3 نوبت و هر نوبت تا مرز خستگی انجام دادند. استراحت بین نوبت ها و بین حرکات 1 دقیقه و 3 دقیقه بود. زمان کلی برای آزمودنی هایی که فعالیت مقاومتی با تناوب استراحت 1 دقیقه انجام می دادند، 26 دقیقه و برای تناوب استراحتی 3 دقیقه 1 ساعت بود. برای تحلیل داده ها از t وابسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای تغییرات درون و بین گروهی به ترتیب استفاده شد. یافته ها: مقادیر کراتین‌کیناز و لاکتات دهیدروژناز در هر دو گروه تجربی افزایش معنی داری یافت. تفاوت معنی داری در بین متغیرهای کراتین‌کیناز و لاکتات دهیدروژناز در هر سه گروه مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین زمان‌ های استراحت یک و سه دقیقه اثر معنی‌داری بر کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز سرمی دارد. واژگان کلیدی: کراتین‌کیناز،و لاکتات دهیدروژناز ، تمرین مقاومتی

کلمات کلیدی

, کراتین‌کیناز, و لاکتات دهیدروژناز , تمرین مقاومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086763,
author = {کیوان حجازی and فتحی, مهرداد and جواد همتیار},
title = {مقایسه تاثیر یک و سه دقیقه استراحت پس از یک جلسه تمرین مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی مردان غیرفعال},
booktitle = {ورزش،سلامت و جامعه},
year = {2021},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {کراتین‌کیناز،و لاکتات دهیدروژناز ، تمرین مقاومتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر یک و سه دقیقه استراحت پس از یک جلسه تمرین مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی مردان غیرفعال
%A کیوان حجازی
%A فتحی, مهرداد
%A جواد همتیار
%J ورزش،سلامت و جامعه
%D 2021

[Download]