خط مشی گذاری عمومی در مدیریت, دوره (12), شماره (41), سال (2021-4) , صفحات (163-177)

عنوان : ( رتبه بندی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد )

نویسندگان: مهدی جانعلی قزوینی , آذر کفاش پور , امیر رحیم پور , مصیب سامانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه:با توجه به افزایش آلودگی ها و تخریب محیط زیست ،اخیراً مطالعاتی درخصوص ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سبز سازمانها انجام شده است. هدف:پژوهش حاضر بدنبال رتبهبندی مؤلفههای مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان شهرداری مشهد بود که بیشترین اثرگذاری را بر توسعه و بهبود عملکرد محیطی داشتند. روش ها:در این پژوهش از تکنیک دلفی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choiceنسخه 11استفاده شد ،جامعه آماری مطالعه را اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت منابع انسانی و توسعه پایدار در شهر مشهد و مسئولان مدیریت منابع انسانیدر سازمان شهرداری مشهد تشکیل دادند ،نمونه آماری این پژوهش شامل 35نفر بودند که 10نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و25نفر از مسئولان مرتبط با مدیریت منابع انسانی در شهرداری مشهد به صورت هدفمند انتخاب شدند.یافتهها:مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز در قالب مدل مفهومی ارائه شده در مطالعه گردآوری گردید که با مروری بر اسناد و گزارشات ارزیابی عملکرد محیطی شهرداریها و مصاحبه با خبرگان با روش دلفی معیارهای مختلف عملکرد محیطی در این سازمان تنظیم شد و با به کارگیری تحلیل سلسله مراتبی ،درجات اثرگذاری مؤلفههای مختلف مدیریت منابع انسانی بر بهبود و توسعه عملکرد محیطی در این سازمان شناسایی گردید. نتیجه گیری:نتایج نشان داد که از بین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی ،انتخاب و گزینش سبز کارکنان ،آموزش و توانمندسازی آنان و ارزیابی و نظارت بر عملکرد سبز کارکنان میتواند بیشترین اثرگذاری را بر توسعه و بهبود عملکرد محیطی این سازمان داشته باشد

کلمات کلیدی

, تحلیل سلسله مراتبی , توسعه پایدار , شهرداری مشهد , عملکرد محیطی , مدیریت منابع انسانی سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086772,
author = {مهدی جانعلی قزوینی and کفاش پور, آذر and امیر رحیم پور and مصیب سامانیان},
title = {رتبه بندی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد},
journal = {خط مشی گذاری عمومی در مدیریت},
year = {2021},
volume = {12},
number = {41},
month = {April},
issn = {2228-7965},
pages = {163--177},
numpages = {14},
keywords = {تحلیل سلسله مراتبی ،توسعه پایدار ،شهرداری مشهد ،عملکرد محیطی ،مدیریت منابع انسانی سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رتبه بندی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد
%A مهدی جانعلی قزوینی
%A کفاش پور, آذر
%A امیر رحیم پور
%A مصیب سامانیان
%J خط مشی گذاری عمومی در مدیریت
%@ 2228-7965
%D 2021

[Download]