تاریخ و فرهنگ, دوره (52), شماره (104), سال (2021-12) , صفحات (97-114)

عنوان : ( واکاوی سن فاطمه (س) در تاریخ نگاری متقدم با تکیه بر روایات ابن سعد )

نویسندگان: سارا خاتمی , مجتبی سلطانی احمدی , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منابع پیرامون عمر مبارک حضرت زهرا (س) اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد.

کلمات کلیدی

حضرت زهرا (س)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086809,
author = {سارا خاتمی and مجتبی سلطانی احمدی and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {واکاوی سن فاطمه (س) در تاریخ نگاری متقدم با تکیه بر روایات ابن سعد},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2021},
volume = {52},
number = {104},
month = {December},
issn = {2228-706X},
pages = {97--114},
numpages = {17},
keywords = {حضرت زهرا (س)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی سن فاطمه (س) در تاریخ نگاری متقدم با تکیه بر روایات ابن سعد
%A سارا خاتمی
%A مجتبی سلطانی احمدی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2021

[Download]