پژوهش توانبخشی در پرستاری, دوره (8), شماره (1), سال (2021-11) , صفحات (58-72)

عنوان : ( اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی )

نویسندگان: حمید دررودی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی توانبخشی شغلی مبتنی بر چشم انداز زمانی آینده بر کنشهای اجرایی و فراظرفیت های شغلی شامل انطباق پذیری شغلی و استخدام پذیری در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی( ADHD) میباشد. روش کار: روش پژوهش حاضر تک آزمودنی با طرح A-B-A بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه بجنورد در سالهای تحصیلی1398 تا 1400 بودند که مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی می باشند. نمونه پژوهش شامل 4 دانشجوی مبتلا به این اختلال است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. از مقیاس های درجه بندی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بزرگسالان بارکلی، نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی، مصاحبه تشخیصی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، انطباق پذیری شغلی ساویکاس و استخدام پذیری خودادراکی/ بلندپروازی راسویل و همکاران برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. مداخلات بر مبنای پروتکل توانبخشی شغلی مبتنی بر چشم اندازه زمانی آینده که برای دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، متناسب سازی شده و از روایی محتوایی مطلوبی برخوردار بود، اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل های درون موقعیتی و بین موقعیتی انجام شد. یافتهها: هر 4 دانشجوی مبتلا به ADHD در هر 3 متغیر انطباق پذیری شغلی، استخدام پذیری و کنش های اجرایی، شاخص تغییر میانگین موقعیت خط پایه به مداخله و مداخله به پیگیری، اثربخشی شغلی مبتنی بر چشمانداز زمانی آینده را تایید نمود. همچنین شاخص درصد داده های غیرهمپوش از موقعیتهای خط پایه به مداخله و از مداخله به پیگیری، در مورد هر چهار مراجع بین 66/66 تا 100 درصد محاسبه شد، به استثنای مراجع چهارم در موقعیت مداخله به پیگیری در متغیر انطباق پذیری شغلی، این مقادیر بیانگر اثربخشی مداخلات است. نتیجه گیری: توانبخشی شغلی مبتنی بر چشم انداز زمانی آینده به واسطه تمرکز بر زمان آینده و کمک به افراد مبتلا به ADHD برای طرح ریزی و جهت گیری معطوف به آینده، میتواند کنش های اجرایی و فراظرفیت های شغلی این افراد را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, توانبخشی شغلی, چشم انداز زمانی آینده, فراظرفیتهای شغلی, کنشهای اجرایی, اختلال نارسایی توجه/ فزونکنشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086813,
author = {دررودی, حمید and مشهدی, علی and کیمیایی, سیدعلی and کارشکی, حسین},
title = {اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی},
journal = {پژوهش توانبخشی در پرستاری},
year = {2021},
volume = {8},
number = {1},
month = {November},
issn = {۲۳۸۳-۴۳۴X},
pages = {58--72},
numpages = {14},
keywords = {توانبخشی شغلی، چشم انداز زمانی آینده، فراظرفیتهای شغلی، کنشهای اجرایی، اختلال نارسایی توجه/ فزونکنشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
%A دررودی, حمید
%A مشهدی, علی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش توانبخشی در پرستاری
%@ ۲۳۸۳-۴۳۴X
%D 2021

[Download]