هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی , 2021-07-11

عنوان : ( تاثیر تعامل برند با مصرف کننده بر دانش برند (مورد مطالعه: کاربران شبکه های اجتماعی برندهای گوشی هوشمند) )

نویسندگان: سارا اسدی , محمد مهرآیین , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال تعیین میزان تاثیر تعامل برند با مصرف کننده بر دانش برند نسبت به کاربرانشبکه های اجتماعی برندهای گوشی هوشمند می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ازنوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق کاربرانی که حداقل یکبار از شبکه ی اجتماعی برندگوشی هوشمند خود استفاده کرده اند. به دلیل نامعیین بودن جامعه آماری از روش نمونه گیریغیرتصادفی و از نوع در دسترس استفاده گردید. همچنین، با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۴پرسشنامه به عنوان حجم نمونه آماری مشخص گردید که در نهایت تعداد ۳۸۶ پرسشنامه جمع آوری شد.ضریب آلفای کرونباخ تمامی گویه های پرسشنامه بالاتر از ۰,۷ بود که در نتیجه پایایی تایید شد و روایینیز به کمک تحلیل عاملی بررسی و تایید گردید. جهت تحلیل اطلاعات و داده ها از نرم افزار SPSS۱۸ وAMOS بهره گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تعامل برند با مصرف کننده بر دانش برند که شامل آگاهی از برند و تصویر برند میباشد، تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی

, تعامل برند با مصرف کننده , دانش برند , آگاهی از برند , تصویر برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086816,
author = {اسدی, سارا and مهرآیین, محمد and اسلامی, قاسم},
title = {تاثیر تعامل برند با مصرف کننده بر دانش برند (مورد مطالعه: کاربران شبکه های اجتماعی برندهای گوشی هوشمند)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {تعامل برند با مصرف کننده ، دانش برند ، آگاهی از برند ، تصویر برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تعامل برند با مصرف کننده بر دانش برند (مورد مطالعه: کاربران شبکه های اجتماعی برندهای گوشی هوشمند)
%A اسدی, سارا
%A مهرآیین, محمد
%A اسلامی, قاسم
%J هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
%D 2021

[Download]