چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2021-08-11

عنوان : ( بررسی اثر رهبری فروتنانه بر عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعاتی: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان) )

نویسندگان: مبین قادری , قاسم اسلامی , یعقوب مهارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر رهبری فروتنانه و عملکرد شغلی کارکنان است. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر هدف یا ماهیت ازنوع کاربردی است. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به تعداد ۱۲۰۰ نفر می باشد. نمونه آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان و کرجسی به تعداد ۲۹۱ نفر می باشد. از آنجایی که این تحقیق به بررسی اثر رهبری فروتنانه بر عملکرد شغلی کارکنان پرداخته، لذا ۲۹۱ پرسشنامه را کارکنان پاسخ دادند و سپس همبستگی بین متغیرها سنجیده شد. تحلیل عاملی تاییدی برای تحقیق حاضر توسط نرم افزار آموس انجام شد و نتایج حاکی از معناداری بارهای عاملی ۱۴ گویه مورد مطالعه بود. همچنین مبنای معناداری گویی ها کمتر شدن سطح معناداری آنها از ۰/۰۵ می باشد. در تحقیق حاضر آزمون پایایی توسط نرم افزار spss انجام شد و آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بیش از ۰/۷ به دست آمد که نشان از پایایی خوب ابزار داشت. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری فروتنانه بر عملکرد شغلی کارکنان اثر مثبت معنادار دارد.

کلمات کلیدی

, رهبری فروتنانه , عملکرد شغلی , مالکیت روانشناختی , تسهیم دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086817,
author = {قادری, مبین and اسلامی, قاسم and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی اثر رهبری فروتنانه بر عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعاتی: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {رهبری فروتنانه ، عملکرد شغلی ، مالکیت روانشناختی ، تسهیم دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر رهبری فروتنانه بر عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعاتی: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان)
%A قادری, مبین
%A اسلامی, قاسم
%A مهارتی, یعقوب
%J چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2021

[Download]