چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2021-08-11

عنوان : ( بررسی تاثیر فرهنگ شرکتی ( قبیله ای، ادهوکراسی، سلسله مراتبی، بازار) بر فساد اداری ادراک شده )

نویسندگان: علی احمد امیری , قاسم اسلامی , محمدمهدی فراحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فساد اداری یک پدیده شوم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد که اکثریت سازمان های دولتی با این پدیده شوم دست و پنجه نرم می کنند این پدیده دارای عوامل مختلف و متعدد ی می باشد که می تواند در کاهش و افزایش آن نقش به سزایی داشته باشد. یکی از آن عوامل فرهنگ شرکتی می باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر فرهنگ شرکتی (قبیله ای، ادهوکراسی، سلسله مراتبی و بازار) بر فساد اداری ادراک شده در سازمان های دولتی شهر هرات و فراه کشور افغانستان بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. سطح تحلیل در این مطالعه چند سطحی بوده قسمی که هم سازمان و هم فرد است بنابراین جامعه آماری آن شامل سازمان های دولتی هرات و فراه کشور افغانستان می باش د که برای هر سازمان به طور اوسط ۴ الی ۵ پرسشنامه توزیع گردید. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده گردید. روایی سازهای آن با استفادهاز تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از ۰/۷ برای سازه های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را مورد تایید قرار داد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که، فرهنگ قبیله ای و ادهوکراسی تاثیر مثبت بر فساد اداری دارد در حالیکه فرهنگ سلسله مراتبی دارای تاثیر منفی بر فساد اداری می باشد و فرهنگ بازاری بر فساد اداری هیچ نوع تاثیری ندارد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ شرکتی, فساد اداری ادراک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086819,
author = {امیری, علی احمد and اسلامی, قاسم and فراحی, محمدمهدی},
title = {بررسی تاثیر فرهنگ شرکتی ( قبیله ای، ادهوکراسی، سلسله مراتبی، بازار) بر فساد اداری ادراک شده},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {فرهنگ شرکتی، فساد اداری ادراک شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فرهنگ شرکتی ( قبیله ای، ادهوکراسی، سلسله مراتبی، بازار) بر فساد اداری ادراک شده
%A امیری, علی احمد
%A اسلامی, قاسم
%A فراحی, محمدمهدی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2021

[Download]