حسابداری مالی, دوره (49), شماره (13), سال (2021-10) , صفحات (139-172)

عنوان : ( اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها )

نویسندگان: مهدی وکیلیان آغوئی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این پژوهش با بررسی چارچوب کنترلهای داخلی کوزو ) 2013 ( در پی تعیین اهمیت این کنترلها متناسب با اندازه شرکتها است. به این منظور یک پرسشنامه با طیف لیکرت شامل 77 سؤال از پنج جزء کنترل داخلی، شامل محیط کنترل، شناسایی و ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای نظارتی و هفده اصل مرتبط با آنها طراحی شده و بر اساس روش نمونهگیری تصادفی بین 431 نفر از متخصصان کنترل داخلی توزیع شد و پاسخها بر اساس روش معادلات ساختاری با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری تحقیق، ضمن تأیید تأثیر کنترلهای داخلی کوزو ) 2013 ( بر کیفیت گزارشگری مالی نشان میدهد که اهمیت این کنترلها در شرکتهای بزرگ به میزان قابلتوجهی بیشتر از شرکتهای کوچک بوده و تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. بااینحال، اهمیت کنترل داخلی شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای متوسط و شرکتهای متوسط در مقایسه با شرکتهای کوچک تفاوت معناداری باهم ندارند. تجزیه و تحلیل بیشتر این یافتهها نشان میدهد که برخی از الزامات چارچوب یکپارچه کنترل داخلی کوزو ) 2013 ( برایشرکتهای کوچک اهمیت ندارند و برخی کماهمیت است. نتایج پژوهش دیدگاه جدیدی را در رابطه طراحی و استقرار کنترلهای داخلی در شرکتهای کوچک معرفی میکند. بهطوریکه کنترلهای داخلی بیاهمیت و کماهمیت در این شرکتها و بعضاً در شرکتهای متوسط را مشخص نموده است.

کلمات کلیدی

, کنترلهای داخلی, کیفیت گزارشگری مالی, اندازه شرکت, کوزو (2013)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086849,
author = {وکیلیان آغوئی, مهدی and مرادی, مهدی and صالحی, مهدی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها},
journal = {حسابداری مالی},
year = {2021},
volume = {49},
number = {13},
month = {October},
issn = {2345-2617},
pages = {139--172},
numpages = {33},
keywords = {کنترلهای داخلی، کیفیت گزارشگری مالی، اندازه شرکت، کوزو (2013)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها
%A وکیلیان آغوئی, مهدی
%A مرادی, مهدی
%A صالحی, مهدی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J حسابداری مالی
%@ 2345-2617
%D 2021

[Download]