برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (10), شماره (37), سال (2021-9) , صفحات (7-37)

عنوان : ( تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس) )

نویسندگان: مهدی معصومی , علی اکبر عنابستانی , غریب فاضل نیا , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و تحلیل مجموعه جریانات و شبکه های ارتباطی بین عوامل صنعت گردشگری نیاز به رویکردی سیستمی و راهبردی دارد که همه اجزا و عناصر این سازمان فضایی را در ارتباط با همدیگر و به صورت نظام-مند و آینده نگرانه در نظر بگیرد. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران‌های کلیدی موثر بر شکل گیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ- سیگار، استان فارس می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده-پژوهی می باشد. با توجه به ماهیت تحقیق ابتدا تعداد 25 نفر از کارشناسان، متخصصان و مسئولان اجرایی به عنوان جامعه نمونه انتخاب و سپس با توجه به روش دلفی و مطالعات اسنادی پیشران های کلیدی تعیین گردید. در مرحله بعد از روش تحلیل ساختاری و نرم افزار Micmac جهت وزن دهی و شناسایی مهم ترین پیشران های کلیدی اثرگذار بر شکل گیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ- سیگار بهره‌گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که در بین پیشران‌های مورد بررسی بیشترین تأثیرگذاری به ترتیب مربوط به پیشران‌های اقتصادی، تبلیغات، بازاریابی و اطلاع رسانی، برنامه ریزی- مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی می باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 0/87، 71/85، 15/75 و 38/69 می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در بین 51 عامل مورد بررسی، 20 پیشران کلیدی از جمله: نزدیکی و مجاورت با مرزهای دریایی، نزدیکی به بازارهای تجاری در کشورهای جنوب خلیج فارس، حمایت دولت، سیاست‌های کلان دولت، سیاست های تشویقی، برخورداری از مالیات کمتر، تنوع بالای کالا، نرخ ارز نسبتا مطلوب و غیره در شکل گیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه دهشیخ- سیگار تاثیرگذار می باشند.

کلمات کلیدی

, گردشگری تجاری, محرک‌های توسعه, معادلات ساختاری میک‌مک, پایداری سکونتگاه های روستایی, منطقه تجاری دهشیخ- سیگار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086862,
author = {معصومی, مهدی and عنابستانی, علی اکبر and غریب فاضل نیا and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس)},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2021},
volume = {10},
number = {37},
month = {September},
issn = {2322-309X},
pages = {7--37},
numpages = {30},
keywords = {گردشگری تجاری، محرک‌های توسعه، معادلات ساختاری میک‌مک، پایداری سکونتگاه های روستایی، منطقه تجاری دهشیخ- سیگار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس)
%A معصومی, مهدی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A غریب فاضل نیا
%A خوارزمی, امید علی
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2021

[Download]