تحقیقات مدل سازی اقتصادی, Volume (11), No (44), Year (2021-9) , Pages (105-142)

Title : ( ارزیابی کارایی سیگنال‌های انتخاب رشته تحصیلی از منظر نیازهای بازار کار )

Authors: Vahid Arshadi , Reza Tavakkoli Jaghargh , Javad Ghiyasi , majid Monfared ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

با توجه به شکل‌گیری پدیده‌ی نامطلوب بیکاری فارغ‌التحصیلان و آثار منفی آن، پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب رشته‌ی تحصیلی از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. سؤال اساسی پژوهش این است که آیا سیگنال‌های موجود انتخاب رشته در هدایت افراد متناسب با نیازهای بازار کار، کارا بوده‌اند؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی؛ و به صورت ترکیبی از مطالعات اسنادی، تحلیل کیفی آمار (آمار توصیفی) و آمار تحلیلی (اقتصاد سنجی مقطعی) بوده است. یافته‌های این مطالعه که با استفاده از داده‌های سال‌های (1397-1385) و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان می‌دهد در انتخاب رشته‌ی داوطلبان، توجهی به نرخ بیکاری آن رشته نمی‌شود. بی معنا شدن ضریب نرخ بیکاری در مدل فوق، تاییدی بر این فرضیه است که نرخ بیکاری رشته (متغیر مستقل اصلی)، توضیح‌دهنده نرخ ثبت‌نام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاری رشته در هیچکدام از رشته‌های 6 گانه، در هیچ نوع از دانشگاه‌ها و هیچکدام از استان ها، تاثیری معناداری بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. معضلی که طبق پیشینه نظری و تجربی پژوهش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز باشدت و ضعف وجود داشته و برای آن راهکارهایی را دنبال کرده‌اند.

Keywords

, سیگنال‌های انتخاب رشته, بازار کار, کارایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086866,
author = {Arshadi, Vahid and رضا توکلی جاغرق and Ghiyasi, Javad and Monfared, Majid},
title = {ارزیابی کارایی سیگنال‌های انتخاب رشته تحصیلی از منظر نیازهای بازار کار},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2021},
volume = {11},
number = {44},
month = {September},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {105--142},
numpages = {37},
keywords = {سیگنال‌های انتخاب رشته، بازار کار، کارایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی سیگنال‌های انتخاب رشته تحصیلی از منظر نیازهای بازار کار
%A Arshadi, Vahid
%A رضا توکلی جاغرق
%A Ghiyasi, Javad
%A Monfared, Majid
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2021

[Download]