علوم آماری ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2022-3) , صفحات (363-380)

عنوان : ( Estimation of Past Entropy in Length-Biased Data )

نویسندگان: رزانه اولیاءزاده , انیس ایرانمنش , وحید فکور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دو برآوردگر ناپارامتری برای آنتروپی گذشته بر اساس داده های طول-اریب معرفی و سازگاری قوی این برآوردگرها اثبات شده است. به منظور مقایسه عملکرد آن ها مطالعه شبیه سازی انجام شده و بر اساس نتایج به دست آمده، نشان داده می شود که هر کدام در نواحی مختلفی از تکیه گاه توزیع احتمال متغیر تصادفی طول-اریب، بهتر از دیگری عمل می کند.

کلمات کلیدی

, آنتروپی گذشته, برآوردگر هسته ای تابع چگالی, داده های طول-اریب, سازگاری قوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086867,
author = {رزانه اولیاءزاده and انیس ایرانمنش and فکور, وحید},
title = {Estimation of Past Entropy in Length-Biased Data},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2022},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8183},
pages = {363--380},
numpages = {17},
keywords = {آنتروپی گذشته، برآوردگر هسته ای تابع چگالی، داده های طول-اریب، سازگاری قوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Estimation of Past Entropy in Length-Biased Data
%A رزانه اولیاءزاده
%A انیس ایرانمنش
%A فکور, وحید
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2022

[Download]