دانشگاه علوم پزشکی اراک, Volume (23), No (4), Year (2020-10) , Pages (472-487)

Title : ( Evaluation of Factor Structure of the Persian Scale of Coping With Carver Shortened Stress )

Authors: azam hashemian moghadam , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Mohammad Saeid AbdeKhodaei , Hossein Kareshki ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

زمینه و هدف: مقابله در برابر استرس یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهش در روان‌شناسی سلامت است. انجام پژوهش در این راستا مستلزم وجود ابزاری با ویژگی‌های روان‌سنجی پرقدرت و رواسازی در فرهنگ ایرانی است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار عاملی پرکاربردترین مقیاس خلاصه‌شده یعنی فرم کوتاه مقابله کارور بود. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی و روش‌شناختی از نوع آزمون‌سازی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ دانشگاه بیرجند بودند. نمونه‌گیری به روش در دسترس بود. شرط ورود به پژوهش تجربه یک استرس در خلال حداقل شش ماه گذشته بود. پس از کسب نمره متوسط یا زیاد در میزان استرس ادراک‌شده، ۶۲۹ دانشجو فرم ۲۸ سؤالی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نسخه ۱۵ نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار لیزرل نسخه ۸/۸ تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل عاملی اکتشافی به منظور تعیین ساختارعاملی پرسش‌نامه انجام شد. به منظور تأیید عوامل به‌دست‌آمده از تحلیلی عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی از طریق بازآزمایی و همسانی درونی انجام شد ملاحظات اخلاقی: این مطالعه بخشی از پایان‌نامه دکتری است که با کد اخلاقIR.UM.REC. ۳/۵۰۰۹۹ در دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده است. قبل از ورود به پژوهش رضایت آگاهانه از شرکت‌کنندگان کسب شد. یافته ها: پس از تأیید روایی صوری و محتوایی به صورت کمی و کیفی، نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس نشان داد ۱۳۹/۵۵ درصد از واریانس کلی توسط هشت عامل اول با ارزش ویژه بالاتر از یک تبیین شده‌اند. اما در تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول دو عامل چهار و هفت به دلیل عدم قدرت کافی در تبیین متغیرهای مکنون حذف شدند و نهایتاً شاخص‌های نیکویی برازش RMSEA ,PNFI, GFI, IFI, CFI, AGFI، برازندگی ساختار شش‌عاملی با داده‌ها را تأیید کردند. پایایی ابزار با روش همسانی درونی (۰/۷۳=α) و بازآزمایی (۰/۵۹=r) نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: فرم کوتاه‌شده شش‌عاملی ترجیح اعمال مقابله‌ای کارور، از روایی و پایایی مطلوب در نمونه دانشجویی برخوردار بود و می‌توان از این ابزار در مطالعات حوزه روان‌شناسی سلامت بهره جست.

Keywords

, مهارت مقابله, استرس, تحلیل عاملی اکتشافی, تحلیل عاملی تأییدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086888,
author = {Hashemian Moghadam, Azam and Aghamohammadian Sharbaf, Hamidreza and AbdeKhodaei, Mohammad Saeid and Kareshki, Hossein},
title = {Evaluation of Factor Structure of the Persian Scale of Coping With Carver Shortened Stress},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2020},
volume = {23},
number = {4},
month = {October},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {472--487},
numpages = {15},
keywords = {مهارت مقابله، استرس، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Evaluation of Factor Structure of the Persian Scale of Coping With Carver Shortened Stress
%A Hashemian Moghadam, Azam
%A Aghamohammadian Sharbaf, Hamidreza
%A AbdeKhodaei, Mohammad Saeid
%A Kareshki, Hossein
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2020

[Download]